Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů


Identifikace provozovatele
Provozovatelem internetového obchodu CONFER.shop (dále jen obchod) a zpracovatelem, který zpracovává osobní údaje, je Confer, s.r.o. se sídlem Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ: 36713201, zapsaná u místního soudu Banská Bystrica, 12423 / S, oddíl: SRO. Kontakt na dotazy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů - Tel .: 0915 788 512, email: info@confer.shop

 
Osobní údaje


V souladu se zákonem č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů, se pod osobními údaji rozumí veškeré informace, které se týkají konkrétní fyzické nebo identifikovatelné osoby a které přímo nebo nepřímo, zejména na základě generického identifikátoru, jiný identifikátor, jako je jméno, Příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje * nebo online identifikátor nebo na základě jedné nebo více funkcí nebo charakteristik, které tvoří jejich fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, intelektuální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.
* Lokalizační údaje - § 57 odst. 2 zákona č. 351/2011 Sb., O elektronické komunikaci, v platném znění.

 
Zpracování osobních údajů


Prohlašujeme, že naše systémy jsou chráněny proti zneužití osobních údajů. Se všemi osobními údaji se zachází s důvěrnou důvěrou a zachází se s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) zrušit směrnici 95/46 / ES (Obecná vyhláška o ochraně údajů) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění.


Confer, s.r.o. bude zpracovávat (shromažďovat, ukládat a používat) osobní údaje poskytnuté v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, č. 18/2018 Sb. Budeme se snažit zajistit, aby osobní údaje subjektů údajů byly správné a aktuální a nebyly uchovávány déle, než je nezbytné. Provozovatel musí údaje uchovávat v souladu se zákonem, např. B. Údaje požadované pro účely daně z příjmu a pro účely auditu. Jak dlouho jsou určité typy osobních údajů uloženy, lze také přizpůsobit konkrétním požadavkům podnikatelského sektoru a dohodnutým postupům. Osobní údaje lze kromě stanovených lhůt uložit v závislosti na individuálních obchodních požadavcích.


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů specifikuje typ osobních údajů, které dostáváme, způsob, jakým tyto údaje používáme, osoby (osoby) a subjekty, s nimiž je sdílíme, a možnosti nastavení, které máte, pokud jde o použití našich údajů. Tato verze obsahuje také seznam opatření, která přijímáme k ochraně informací. Zde jsou způsoby, jak nás kontaktovat:

• mít přístup k osobním údajům, které nám poskytnete, k opravě, zablokování nebo odstranění těchto osobních údajů,

• mají právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které jste dříve poskytli,

• Můžete nám sdělit, že již nechcete dostávat marketingové materiály nebo

• Máte nějaké dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů?


Abychom mohli v obchodě nabízet prodejní služby, musíme shromažďovat osobní údaje subjektů údajů pro účely korespondence a fakturace. V každém případě se zavazujeme zajistit, že údaje, které shromažďujeme a používáme, jsou pro tento účel vhodné a nepředstavují porušení soukromí subjektů údajů. Aby vás společnost kontaktovala pro marketingové účely, bude společnost kontaktovat subjekt údajů za účelem dalšího souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud to není legitimní zájem. Confer, s.r.o shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje pro řádné vyřízení vaší objednávky v obchodě a pro informování o vašem kurzu. Jedná se o následující:


• Jméno a příjmení zákazníka

• E-mail od zákazníka

• Fakturační adresa pro vystavení daňového dokladu

• Adresa pro doručení objednávek

• Telefonický kontakt se zákazníkem pro komunikaci s našimi zákazníky a přepravními společnostmi

• Případné identifikační číslo daně z obratu, identifikační číslo daně z obratu a identifikační číslo daně z obratu pro vytvoření daňového dokladu

 

Poté zpracováváme všechny ostatní objednávky od zákazníka.

Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů nebudeme profilovat data subjektů údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů společností Confer, s.r.o, je nezbytné pro splnění smlouvy o koupi zboží, tj. Pro splnění zákonných povinností.

Subjekty kontaktních údajů

 Naším cílem není ohrozit soukromí subjektů údajů av tomto ohledu se zavazujeme, že nebudeme klást irelevantní nebo zbytečné otázky. Kromě toho se na informace poskytované dotčenými osobami vztahují přísná opatření a postupy, aby se minimalizovalo riziko neoprávněného přístupu nebo neoprávněného zveřejnění.

Mediátoři, mediátoři, kteří jsou příjemci osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány třetím stranám, které byly s námi smluvně dohodnuty ve spolupráci s vámi. Všechny třetí strany, s nimiž můžeme sdílet údaje subjektů údajů, jsou povinny tyto údaje bezpečně ukládat a používat je výhradně k poskytování služby, kterou subjekt údajů poskytujeme naším jménem. Jakmile zprostředkovatelé nepotřebují k poskytování této služby osobní údaje subjektů údajů, postupují podle zákona 18/2018 Zz. V případě, že jsou citlivé osobní údaje subjektů údajů předány třetí osobě za účelem poskytnutí služby, k tomu dochází pouze za podmínek, za nichž dostáváme souhlas subjektu údajů, pokud to není zákonem vyžadováno.

Seznam našich zprostředkovatelů, kteří jsou příjemci osobních údajů:

• Účetní společnost se sídlem na Slovensku

• Hostingová společnost se sídlem v Evropské unii

• Poskytovatel dopravních služeb s komerční licencí na Slovensku

• Kurýrní a spediční firmy, které dodávají naše zboží:

o GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec, Slovenská republika

o TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, Slovenská republika

o Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika

o DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 02104 Bratislava

souhlas

Pokud vás požádáme o citlivé osobní údaje, vždy vás předem informujeme a uvedeme důvod, proč a jak se tyto osobní údaje používají.
 
Práva zákazníka jako subjektu údajů

Pokud vlastníme nebo zpracováváme osobní informace o zákazníkovi, má zákazník - subjekt údajů - tato práva:

• Právo na informace - právo požadovat kopii informací o zákazníkovi, které máme.

• Právo na opravu - právo na opravu údajů, které víme o zákaznících, které jsou nepřesné nebo neúplné.

• Právo „zapomenout“ - za určitých okolností může zákazník požádat o vymazání údajů, které o něm máme, z našich záznamů.

• Právo omezit zpracování - pokud platí určité podmínky, mít právo omezit zpracování.

• Právo na přenos - právo na přenos dat, která o zákazníkovi ukládáme, do jiné organizace.

• Právo na námitku - právo na námitku proti určitým druhům zpracování, jako je přímý marketing.

• právo namietat proti automatizovanému zpracování, včetně profilování; také právo na právní účinky automatizovaného zpracování nebo profilování.

• Právo na soudní přezkum: Pokud společnost odmítne žádost zákazníka z důvodu práva na přístup, budeme zákazníka informovat o důvodu. Zákazník má právo podat stížnost, jak je popsáno níže.

Tato práva lze uplatnit kontaktováním společnosti Confer, s.r.o. otočte se takto:

• písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti,

• elektronicky, e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu,

• telefonicky na výše uvedené číslo.

 

nformace, které nám subjekty údajů poskytují

• Kontaktní údaje osoby odpovědné za ochranu osobních údajů.

• Účel zpracování a právní základ zpracování.

• Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech organizace nebo třetí strany, informace o těchto zájmech.

• Kategorie osobních údajů, které jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány.

• Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou údaje zpřístupněny.

• Pokud má společnost v úmyslu přenést osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní organizace, informace o tom, jak jsou zabezpečeny. EU schválila přenos osobních údajů do některých zemí, které splňují minimální standard pro ochranu osobních údajů. V ostatních případech bude společnost vyžadovat, abyste přijal konkrétní opatření k ochraně vašich osobních údajů.

• Jak dlouho budou data uložena.

• Informace o právech subjektů údajů na opravu, odstranění, omezení zpracování nebo na námitky proti zpracování.

• Informace o právu subjektů údajů kdykoli odvolat svůj souhlas.

• Jak podat stížnost manažerovi.

• zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo předpokladem pro uzavření smlouvy, zda jsou subjekty údajů povinny předávat osobní údaje a možné důsledky neposkytnutí těchto údajů;

• Zveřejnit zdroj osobních údajů, pokud nebyly shromážděny přímo od subjektu údajů.

• Všechny podrobnosti a informace o automatizovaném rozhodování, např B. Profilování a všechny důležité informace o logice, která je součástí, jakož i významu a očekávaných důsledcích takového zpracování.
 
Průkaz totožnosti (ID), který subjekty údajů požadují, aby prokázal svou totožnost ve vztahu k požadovaným informacím

Confer, s.r.o. akceptuje následující formy ID při vyžádání osobních údajů od subjektů údajů:

• Občanský průkaz

• cestovní pas

• rodný list

 
Čas archivace (retenční období)

Společnost zpracovává osobní údaje každého zákazníka v obchodě po dobu 10 let od poslední objednávky v obchodě, pokud zákazník - dotčená osoba - nepožádá o předčasné vymazání svých osobních údajů. Osobní údaje, které jsou vyžadovány zákonem (např. Zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivu a archivu atd.), Jsou uchovávány v období, které odpovídá platnému právu Slovenské republiky a Evropské unie.

Podezření na zneužití osobních údajů

V případě podezření, že Confer, s.r.o. osobní údaje nezpracováváte legálně, kromě možností stanovených zákonem můžete také kontaktovat společnost Confer, s.r.o. kontakt pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Prozkoumá jednotlivý případ a dokáže okamžitě identifikovat vady. Subjekt údajů má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčen jeho právy stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů nebo v příslušných právních předpisech.
 
Změna nebo výmaz osobních údajů

Po přihlášení do obchodu můžete zjistit, jaké osobní údaje jsme o vás uložili a můžete je upravit nebo smazat. Upozorňujeme, že z právních důvodů nelze fakturační údaje za vystavené daňové doklady odstranit ani změnit. Pokud si přejete zcela zrušit svou registraci v obchodě a dosud jste neuskutečnili objednávku, pošlete e-mail na výše uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Použijte náš formulář pro změnu dat nebo přístup k vašim datům.

Product added to wishlist