Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Az üzemeltető azonosítása

A CONFER.shop webáruház (a továbbiakban: áruház) üzemeltetője és az áruház adatkezelője a Confer s.r.o. vállalat. Székhelye: Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Szlovák Köztársaság, Szervezet azonosító szám: 36713201, a Banská Bystrica járásbíróság cégjegyzékében bejegyzett társaság, betétszám 12423/S, Sro szakasz. Elérhetőség a személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatok kérdések esetén – tel.: 0915 788 512, e-mail: info@confer.shop

 

Személyes adatok

A T.t. a személyi adatok védelméről szóló, 18/2018-as számú törvénye értelmében a személyes adat fogalma a következő: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat*, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”

* Helymeghatározó adatok – a T.t. 351/2011 számú, az elektronikus kommunikációról szóló törvénye § 57, 2. bekezdés.

 

A személyes adatok kezelése

Kijelentjük, hogy rendszereink védve vannak a személyes adatokkal történő visszaélésektől, az összes személyes adatot szigorúan bizalmasan kezeljük az alábbi rendelet értelmében: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban csak GDPR), valamint a 95/46/EK rendeletet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);  ezenkívül a T.t. a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as számú, módosított törvénye értelmében.

A Confer, s.r.o. társaság a személyes adatok kezelésénél (gyűjtésénél, tárolásánál és felhasználásánál) a T.t. a személyi adatok védelmére vonatkozó, 18/2018 sz. törvénye szerint fog eljárni. Arra fogunk törekedni, hogy az érintett személyek adatai pontosak és aktuálisak legyenek, és az adatokat nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. A jogszabály a jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az adatok egy bizonyos körének tárolására kötelezi az üzemeltetőt, ide tartoznak például a jövedelemadóhoz és ellenőrzési célokhoz szükséges adatok. A meghatározott típusú személyes adatok tárolási idejét módosítani lehet az adott vállalkozás specifikus igényei és az elfogadott eljárások szerint is. A személyes adatok tárolási idejét a megszabott határidőn kívül az individuális kereskedelmi követelmények is befolyásolhatják.

Ez az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat felsorolja az általunk gyűjtött személyes adatok típusát, az adatok felhasználásának módját, azon személyek és szubjektumok nevét, akikkel megosztjuk ezeket az adatokat, valamint a részünkről biztosított, adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói beállítási lehetőségeket. A nyilatkozat ismerti az információvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket is.  Ezenkívül ismertetjük vállalatunk elérhetőségeit az alábbi célokból:

 

 

 • hozzáférhetőség a megadott személyes adatokhoz, ezen személyes adatok módosítása, zárolása vagy megsemmisítése,
 • a korábban megadott, a személyes adatok felhasználására vonatkozó bármilyen hozzájárulás visszavonása,
 • értesítés küldése, miszerint a felhasználó a továbbiakban nem tart igényt marketing anyagjainkra,
 • bármilyen, a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdés megválaszolása.

A webáruház szolgáltatásainak biztosításához kapcsolattartás és számlakiállítás céljából össze kell gyűjtenünk az érintett személyek személyes adatait. Minden esetben kötelezettséget vállalunk annak biztosítására, hogy az általunk összegyűjtött és felhasznált információk erre a célra megfelelők legyenek, és ne veszélyeztessék az érintett személyek magánéletét. Marketingcélok esetében a társaság az érintett személyek újabb hozzájárulását fogja kérni a személyes adatok feldolgozásához, amennyiben nem jogos érdekről lesz szó. A Confer s.r.o. vállalat csak a szükséges adatokat halmozza fel a webáruházból való rendelések kielégítő teljesítéséhez, és a vásárlási folyamatról való tájékoztatáshoz. Az alábbi adatokról van szó:

 • a megrendelő családneve és neve
 • a megrendelő e-mail címe
 • számlázási cím az adózással kapcsolatos bizonylatok kiállításához
 • a megrendelő szállítási címe a megrendelés szállításához
 • a megrendelő telefonszáma az ügyfelekkel való kommunikációhoz vállalatunk, és a megrendelés kézbesítői részéről
 • esetleg: szervezet azonosító szám, adószám és forgalmi adószám az adózással kapcsolatos bizonylatok kiállításához.

Ezután feldolgozzuk a megrendelő összes többi rendelését.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok feldolgozásánál nem profilozzuk az érintett személyek adatait.

 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok feldolgozása a Confer s.r.o vállalat által elengedhetetlenül szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, azaz a jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítéséhez. 

 

Kapcsolatfelvétel az érintett személyekkel

Tiszteletben tartjuk az érintett személyek magánéletét, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy nem fogunk irreleváns vagy felesleges kérdésekkel zaklatni őket. Ráadásul az érintett személyek által nyújtott információkra szigorú szabályok és eljárások vonatkoznak, amelyek minimalizálják az illetéktelen hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal kockázatát. 

 

Külső szolgáltatók, a személyes adatok címzettjei

Az érintett személyek személyes adatait továbbíthatjuk olyan harmadik feleknek, akik az érintett személlyel történő együttműködésünk folyamán szerződéses viszonyban állnak vállalatunkkal. Minden olyan harmadik fél, amellyel megosztjuk az érintett személyek adatait, köteles gondoskodni az adatok biztonságos tárolásától, és kizárólag azon szolgáltatások teljesítéséhez használhatja ezeket az adatokat, amelyeket a nevünkben nyújt az érintett személyeknek. Ha a szolgáltatónak már nincs szüksége az érintett személyek személyes adataira szolgáltatásnyújtás céljából, akkor a T.t 18/2018 sz. törvénye értelmében jár el. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához érzékeny személyes adatokat is közvetíteni kell egy harmadik félnek, ezt csak az érintett személyek hozzájárulása esetén tesszük meg, amennyiben a jogszabály nem ír elő mást.

Külső szolgáltatóinknak, tehát a személyi adatok címzettjeinek listája:

 • könyvelő iroda a Szlovák Köztársaság területén levő székhellyel
 • hosting vállalat az Európai Unióban levő székhellyel és adatközponttal
 • szállítmányozási cégek magánvállalkozói engedéllyel, a Szlovák Köztársaságban levő székhellyel
 • a termékek kézbesítését biztosító futárszolgálatok és szállító cégek:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec, Szlovák Köztársaság
  • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, Szlovák Köztársaság
  • Szlovák Posta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Szlovák Köztársaság
  • DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 02104 Bratislava, Szlovák Köztársaság

 

Jóváhagyás

Különleges személyes adatok kérése esetén mindig figyelmeztetni fogjuk Önt, és tájékoztatni fogjuk a személyes adatok felhasználási okáról és módjáról.

 

Az ügyfél, mint érintett személy jogai

Amikor ügyfeleink személyes adatait birtokoljuk vagy kezeljük, az ügyfél – érintett személy az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférési jog – jogában áll a személyére vonatkozó információk másolatát kérnie.
 • Módosítási jog – jogában áll módosítania a személyére vonatkozó adatokat, amennyiben ezek pontatlanok vagy hiányosak.
 • Felejtési jog – bizonyos körülmények között az ügyfél kérelmezheti a személyére vonatkozó adatok törlését nyilvántartásunkból.
 • A feldolgozás korlátozásának joga – amennyiben olyan feltételek érvényesülnek, amelyek feljogosítanak a feldolgozás korlátozására.  
 • Átruházási jog – az ügyfélről tárolt adatok átruházási joga egy más szervezetre.
 • Ellenvetési jog – jogában áll kifogást emelni a feldolgozás bizonyos formái ellen, például közvetlen marketing céljából.
 • Ellenvetési jog az automatizált feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást; ezenkívül jogosult az automatizált feldolgozás vagy profilalkotás jogi következményeire is.
 • Bírósági felülvizsgálat joga: amennyiben elutasítjuk az ügyfél hozzáférési jogon alapuló kérelmét, akkor tájékoztatjuk őt az elutasítás okáról. Az ügyfélnek jogában áll panaszt tenni az alábbiak szerint.

Ezeket a jogokat az érintett személy az alábbi módon érvényesítheti a Confer, s.r.o. vállalatnál:

 • írásban, levél formájában a társaság székhelyének címére,
 • elektronikusan, e-mail küldésével a fenti e-mail címre,
 • telefonon, a fenti telefonszámon.

 

Az érintett személyeknek nyújtott információk vállalatunk részéről

 • A személyi adatvédelemmel foglalkozó munkatársunk elérhetősége.
 • A feldolgozás célja, valamint a feldolgozás jogalapja.
 • Ha a feldolgozás a szervezet vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapul, akkor ezen érdekek ismertetése.
 • Az összegyűjtött, elmentett és feldolgozott személyes adatok kategóriái.
 • Azon címzettek, vagy a címzettek kategóriái, akik hozzáférnek az adatokhoz.
 • Ha a vállalatnak szándékában áll a személyes adatok továbbítása egy harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe, akkor tájékoztat ennek folyamatáról. Az EU jóváhagyta a személyes adatok továbbítását olyan országokba, amelyek teljesítik a személyi adatok védelmére vonatkozó követelmények minimális standardját. Egyéb esetekben a vállalat konkrét óvintézkedésekkel gondoskodik az Ön személyi adatainak védelméről.
 • Milyen hosszú ideig lesznek tárolva az adatok.
 • Részletek az érintett személyek javításra, törlésre, korlátozásra vagy a feldolgozás visszautasítására vonatozó jogairól.
 • Információk az érintett személyek jogosultságáról a hozzájárulás bármikori visszavonásához.
 • A panaszemelés módjáról a felügyelő szervnek.
 • Információk annak tisztázására, hogy a személyes adatok szolgáltatása jogi, vagy szerződéses követelmény-e, vagy a szerződés megkötésének elengedhetetlen feltétele, valamint arról, hogy az érintett személyek kötelesek-e megadni a személyes adatokat, és az adatok megtagadásának lehetséges következményeiről.
 • A személyes adatok forrása, amennyiben nem közvetlenül az érintett személytől származnak.
 • Bármilyen részletek és információk az automatizált döntéshozatalról, mint a profilalkotás, az adatok feldolgozása során alkalmazott logikáról, valamint az ilyen jellegű feldolgozás jelentőségéről és várható következményeiről.

 

A személyazonosító okmányok formái, amelyekkel az érintett személyek igazolni tudják személyazonosságukat az információk megadásához

A Confer, s.r.o. társaság a személyazonosító okmányok alábbi formáit fogadja el az érintett személyek adataira vonatkozó információk megadásához: 

 • személyazonosító igazolvány
 • útlevél
 • anyakönyvi kivonat

 

 

Archiválási idő (megőrzési idő)

A vállalat a webáruház ügyfeleinek személyes adatait a webáruházban történő utolsó megrendeléstől számított 10 évig tárolja, amennyiben az érintett személy nem kérvényezi személyes adatainak idő előtti eltávolítását. A törvényes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok (pl. számviteli törvény, áfatörvény, jövedelmi adó törvény, fogyasztóvédelmi törvény, archív – és nyilvántartási törvény stb.) tárolási idejét a Szlovák Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó jogszabályai határozzák meg.

 

A személyes adatok helytelen alkalmazásának gyanúja

Ha felmerül a gyanú, hogy a Confer, s.r.o. vállalat nem járt el törvényesen, akkor Ön a törvény által biztosított lehetőségek mellett a Confer, s.r.o. vállalat kapcsolattartó személyéhez is fordulhat a fenti elérhetőségek felhasználásával.  Munkatársunk ilyenkor felülvizsgálja az adott eljárást, és megteszi a probléma megoldásához szükséges lépéseket. Az érintett személynek jogában áll panaszt tenni a Szlovák Köztársaság személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalánál, ha úgy véli, hogy megsértették a GDPR-ben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogait.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése

A webáruházba történő bejelentkezés után Önnek módjában áll megtekintenie a nyilvántartásunkban rögzített személyes adatait, és lehetősége van az adatok módosítására vagy törlésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adózási okmányokon feltüntetett számlázási adatokat a törvény értelmében nem lehet kitörölni vagy megváltoztatni. Ha végérvényesen törölni szeretni regisztrációját webáruházunkban, és eddig még egyszer sem rendelt nálunk, akkor elég egy e-mailt küldenie a fenti e-mail címre. Kérjük, hogy az adatok megváltoztatásához, illetve személyes adatainak hozzáféréséhez használja ezt a nyomtatványt.

Product added to wishlist
Product added to compare.