Deklaracja w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych


Identyfikacyjny operatora
Operatorem sklepu internetowego CONFER.shop (zwanym dalej sklepem) oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Confer, s.r.o. z siedzibą w Kremnička 3, 974 05 Bańska Bystrzyca, Republika Słowacka, nr ID: 36713201, zarejestrowana w sądzie rejonowym Bańska Bystrzyca, 12423 / S, sekcja: SRO. Kontakt w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych - tel .: 0915 788 512, e-mail: info@confer.shop

 
Dane osobowe


Zgodnie z ustawą 18/2018 Coll. O ochronie danych osobowych dane osobowe są rozumiane jako wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania, która jest bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności oparta na identyfikatorze ogólnym, innym identyfikatorze, takim jak imię i nazwisko, Nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne * lub identyfikator online lub na podstawie jednej lub więcej cech lub cech, które stanowią ich tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość intelektualną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość kulturową lub tożsamość społeczną.
* Dane lokalizacyjne - sekcja 57 ust. 2 ustawy nr 351/2011 Zbiór o komunikacji elektronicznej w aktualnie obowiązującej wersji.

 
Przetwarzanie danych osobowych


Oświadczamy, że nasze systemy są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w przetwarzaniu danych osobowych, danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (RODO) uchylić dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z ustawą nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych w aktualnie obowiązującej wersji.


Confer, s.r.o. będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) dane osobowe przekazane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 18/2018 Coll. Dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe osób, których dane dotyczą, były prawidłowe i aktualne i nie były przechowywane dłużej niż to konieczne. Operator musi przechowywać dane zgodnie z prawem, np. B. Dane wymagane do celów podatku dochodowego i kontroli. Czas przechowywania niektórych rodzajów danych osobowych można również dostosować do konkretnych wymagań sektora biznesowego i uzgodnionych procedur. Dane osobowe mogą być zapisywane oprócz określonych terminów, w zależności od indywidualnych wymagań biznesowych.


To oświadczenie o ochronie danych określa rodzaj danych osobowych, które otrzymujemy, sposób, w jaki korzystamy z tych danych, osobę (osoby) i podmioty, którym je udostępniamy, oraz opcje ustawień dotyczące korzystania z danych przez użytkownika. W tej wersji wymieniono również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji. Oto sposoby skontaktowania się z nami:

• mieć dostęp do danych osobowych, które nam przekazujesz, aby poprawić, zablokować lub usunąć te dane osobowe,

• mieć prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które uprzednio udzieliłeś,

• Możesz nam powiedzieć, że nie chcesz już otrzymywać materiałów marketingowych lub

• Czy masz pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych?


Aby móc oferować usługi sprzedaży w sklepie, musimy gromadzić dane osobowe osób, których dane dotyczą, do celów korespondencyjnych i fakturowania. W każdym przypadku zobowiązujemy się do zapewnienia, że ​​dane, które gromadzimy i wykorzystujemy, są odpowiednie do tego celu i nie stanowią naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą. Aby skontaktować się z Tobą w celach marketingowych, firma skontaktuje się z osobą, której dane dotyczą, w celu uzyskania dalszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że jest to uzasadniony interes. Confer, s.r.o zbiera tylko niezbędne dane osobowe, aby właściwie zorganizować zamówienie w sklepie i poinformować o kursie. Są to:


• Imię i nazwisko klienta

• E-mail od klienta

• Adres rozliczeniowy do wystawienia dokumentu podatkowego

• Adres dostawy do zamawiania zamówień dostawy

• Kontakt telefoniczny z klientem w celu komunikacji z naszymi klientami i firmami transportowymi

• Prawdopodobnie numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej i numer identyfikacji podatkowej w celu utworzenia dokumentu podatkowego

 

 

Następnie przetwarzamy wszystkie pozostałe zamówienia od klienta.

Oświadczamy, że nie profilujemy danych osób, których dane dotyczą, podczas przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Confer, s.r.o jest konieczne do wypełnienia umowy zakupu towarów, to znaczy do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Dane kontaktowe osób

 Naszym celem nie jest narażanie na szwank prywatności osób, których dane dotyczą, iw związku z tym zobowiązujemy się nie zadawać nieistotnych lub niepotrzebnych pytań. Ponadto informacje przekazane przez osoby zainteresowane podlegają ścisłym środkom i procedurom w celu zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu lub nieuprawnionego ujawnienia.

Mediatorzy, mediatorzy będący odbiorcami danych osobowych

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być przekazywane stronom trzecim, które zostały z nami uzgodnione umownie we współpracy z tobą. Wszystkie osoby trzecie, którym możemy udostępniać dane osób, których dane dotyczą, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania tych danych i korzystania z nich wyłącznie w celu świadczenia usług, które świadczymy osobom, których dane dotyczą w naszym imieniu. Gdy tylko pośrednicy nie będą potrzebować danych osobowych osób, których dane dotyczą, w celu świadczenia tej usługi, postępują zgodnie z ustawą 18/2018 Zz. W przypadku, gdy wrażliwe dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przekazywane stronie trzeciej w celu świadczenia usługi, odbywa się to wyłącznie na warunkach, na których otrzymujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, chyba że jest to prawnie wymagane.

Lista naszych pośredników, którzy są odbiorcami danych osobowych:

• Firma księgowa z siedzibą w Republice Słowackiej

• Firma hostingowa z siedzibą w Unii Europejskiej

• Dostawca usług transportowych z licencją handlową w Republice Słowackiej

• Firmy kurierskie i spedycyjne, które dostarczają nasze towary:

o GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec, Slovenská republika

o TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, Slovenská republika

o Slovenska pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika

o DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 02104 Bratysława

zgoda

Jeśli poprosimy Cię o poufne dane osobowe, zawsze poinformujemy Cię z wyprzedzeniem i podamy powód, dla którego oraz w jaki sposób te dane osobowe są wykorzystywane.
 
Prawa klienta jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli posiadamy lub przetwarzamy dane osobowe klienta, klient - osoba, której dane dotyczą - ma następujące prawa:

• Prawo do informacji - prawo do żądania kopii posiadanych przez nas informacji związanych z klientem.

• Prawo do sprostowania - prawo do poprawienia danych, które wiemy o kliencie, które są niedokładne lub niekompletne.

• Prawo do „zapomnienia” - w niektórych okolicznościach klient może zażądać usunięcia danych na jego temat z naszej dokumentacji.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania - gdy mają zastosowanie określone warunki, aby mieć prawo do ograniczenia przetwarzania.

• Prawo do przeniesienia - prawo do przeniesienia przechowywanych przez nas danych o kliencie do innej organizacji.

• Prawo do sprzeciwu - prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania, takich jak marketing bezpośredni.

• Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania; także prawo do skutków prawnych automatycznego przetwarzania lub profilowania.

• Prawo do kontroli sądowej: jeśli firma odrzuci wniosek klienta z powodu prawa dostępu, poinformujemy go o przyczynie. Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z opisem poniżej.

Z tych praw można skorzystać, kontaktując się z Confer, s.r.o. obróć w następujący sposób:

• na piśmie, wysyłając list na zarejestrowany adres firmy,

• elektronicznie, pocztą elektroniczną na powyższy adres e-mail,

• telefonicznie na powyższy numer.

 

 

Informacje, które przekazują nam osoby, których dane dotyczą

• Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

• Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

• Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach organizacji lub strony trzeciej, informacje na temat tych interesów.

• Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane i przetwarzane.

• Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane są udostępniane.

• Jeśli firma zamierza przekazać dane osobowe do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, jak są one zabezpieczone. UE zatwierdziła przekazywanie danych osobowych do niektórych krajów, które spełniają minimalny standard ochrony danych osobowych. W innych przypadkach firma będzie wymagać podjęcia określonych środków w celu ochrony danych osobowych.

• Jak długo dane będą zapisywane.

• Informacje o prawach osób, których dane dotyczą, do poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Informacje o prawie podmiotów danych do wycofania zgody w dowolnym momencie.

• Jak złożyć skargę do kierownika.

• Czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy, czy osoby, których dane dotyczą, są zobowiązane do przekazania danych osobowych i możliwe konsekwencje nieudostępnienia tych danych;

• Aby ujawnić źródło danych osobowych, jeśli nie zostały one zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

• Wszystkie szczegóły i informacje dotyczące automatycznego podejmowania decyzji, takie jak B. Profilowanie i wszystkie ważne informacje na temat logiki oraz znaczenia i oczekiwanych konsekwencji takiego przetwarzania.
 
Dowód tożsamości (ID) wymagany przez osoby, których dane dotyczą, w celu potwierdzenia tożsamości w odniesieniu do wymaganych informacji

Confer, s.r.o. akceptuje następujące formy tożsamości przy żądaniu danych osobowych od osób, których dane dotyczą:

• Karta Tożsamości

• paszport

• Birth Certificate

 
Czas archiwizacji (okres przechowywania)

Firma przetwarza dane osobowe każdego klienta w sklepie przez okres 10 lat od ostatniego zamówienia w sklepie, chyba że klient - osoba zainteresowana - poprosi o wcześniejsze usunięcie swoich danych osobowych. Dane osobowe wymagane przez prawo (np. Prawo rachunkowości, prawo VAT, prawo podatku dochodowego, prawo ochrony konsumentów, prawo archiwalne i archiwalne itp.) Są przechowywane w okresie odpowiadającym obowiązującemu prawu Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej.

Podejrzewane niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych

W przypadku podejrzenia, że ​​Confer, s.r.o. Jeśli nie wykorzystujesz danych osobowych zgodnie z prawem, możesz również skontaktować się z Confer, s.r.o. kontakt przy użyciu powyższych danych kontaktowych. Zbada indywidualny przypadek i może natychmiast zidentyfikować wady. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, jeżeli uważa, że ​​bezpośrednio dotyczą jej prawa określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych lub odpowiednich przepisach prawnych.
 
Zmiana lub usunięcie danych osobowych

Po zalogowaniu się do sklepu możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat, a także możesz je edytować lub usunąć. Należy pamiętać, że informacji na fakturze dla wydanych dokumentów podatkowych nie można usunąć ani zmienić ze względów prawnych. Jeśli chcesz całkowicie anulować rejestrację w sklepie i jeszcze nie złożyłeś zamówienia, po prostu wyślij wiadomość e-mail na powyższy kontaktowy adres e-mail. Skorzystaj z naszego formularza aby zmienić dane lub uzyskać dostęp do swoich danych.

Product added to wishlist