1. Przepisy ogólne


Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OWU”) regulują prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna zawartej między sprzedawcą (określonym w punkcie 2) a kupującym (określonym w punkcie 3), czyli kupnem i sprzedażą towarów i usług (dalej „Produkty”) na stronie internetowej e-commerce sprzedawcy.

2. Sprzedawca


Confer, sro
Kremnička 3
974 05 Bańska Bystrzyca
Słowacja

IČO: 36713201 DIČ
: 2022289104
IČ DPH: SK2022289104 Zgłaszający

: Okresný súd Bańska Bystrzyca, sygn. 12423 / S, sekcja: Ltd.

Dane bankowe: Tatra banka, as ., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Numer konta: 2926828855
Kod banku: 1100
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2682 8855

Telefon: +48918199490 Kontakt
e-mail: info@confer.shop

Zwrot produktu i adres reklamacji:
Confer, sro
Štiavnická 7
034 01 Ružomberok
Pod tym adresem kupujący może złożyć reklamację towarów lub usług, złożyć reklamację lub inną reklamację.

Obsługa klienta: kontakt telefoniczny lub e-mail w dni robocze (od poniedziałku do piątku) między 8:00 a 16:00

Organ nadzorczy:
Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI) Dolná 46, 974 00 Bańska Bystrzyca 1
Departament Technicznej Kontroli Produktów i Ochrony Konsumentów
Tel .: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Faks: 048/4124 693
E-mail: bb @ soi.sk

3. Kupujący


Nabywca - zarejestrowany użytkownik systemu - konsument lub przedsiębiorca, osoba fizyczna lub prawna, która jest na podstawie rejestracji lub wypełnić swoje informacje kontaktowe do prawa zamówień produktów oferowanych w sklepie sprzedawca online.

Konsument to osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.

Przedsiębiorcy będą oznaczać:

·   osoba zarejestrowana w rejestrze handlowym,

·   osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej,

·   osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji niehandlowej zgodnie ze specjalnymi przepisami,

·   osoba prowadząca produkcję rolną i zarejestrowana w specjalnym rozporządzeniu


Prawa i obowiązki Sprzedawcy
Sprzedawca jest zobowiązany: dostarczyć produkty w uzgodnionej ilości, jakości i terminie na podstawie zamówienia potwierdzonego przez Sprzedawcę Kupującemu i zapakować je lub wyposażyć do transportu w sposób niezbędny do jego zabezpieczenia i ochrony; w celu zapewnienia, że ​​dostarczony produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej (zwanymi dalej „SR”), do przekazania Kupującemu wraz z produktem najpóźniej w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do przejęcia i użytkowania produktu oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. Sprzedawca ma prawo do właściwej i terminowej zapłaty ceny zakupu od Kupującego za dostarczone produkty. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, jeżeli ze względu na wyprzedaż zapasów lub niedostępność produktu Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu produktu w terminie określonym przez niniejsze OWS lub po cenie określonej w e-sklepie Sprzedawcy. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub e-mailem, aw przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni na wskazane przez niego konto, chyba że uzgodniono inaczej ze sprzedawcą.

Prawa i obowiązki kupującego
Kupujący jest zobowiązany do: przejęcia zakupionych lub zamówionych produktów, zapłaty sprzedawcy za uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie zapadalności, nie zaszkodzenia dobrej nazwie handlowej sprzedawcy, potwierdzenia odbioru produktów w dowodzie dostawy jego podpisem lub upoważnionej przez niego osoby. Kupujący ma prawo do dostarczania produktów w ilości, jakości, czasu i miejscu uzgodnionym przez strony w wiązaniu przyjęcie zamówienia.

4. Sklep internetowy


Internet handel elektroniczny (zwany dalej „e-commerce”) jest nachádzjúca strona sprzedawca jest confer.shop domeny ineternetovej umieszczone w Internecie, który pozwala na zakup produktów wystawianych.

5. Zamówienie, zawarcie umowy


Zamówienie jest umową sprzedaży, na podstawie której sprzedaż produktu realizowana jest przez sprzedającego kupującemu i powstaje w wyniku obowiązkowego przesłania elektronicznej formy sklepu internetowego zawierającej informacje o kupującym. Zamówienia można składać drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Składając zamówienie na kupującego potwierdza, że jest zaznajomiony z GTC i zgadza się z nimi.

Klient może zamówić dowolny produkt za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Wszystkie otrzymane rozkazy elektroniczne są uważane propozycja dla niniejszego zamówienia i nie są uważane za wiążące. Akceptacja wniosku do zawarcia umowy przez operatora nie jest elektroniczną potwierdzenie (e-mail) zamówień elektronicznych, tworząc związek záväzkovoprávny między dostawcą a nabywcą.

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” został zamówiony produkt zostanie automatycznie dodany do koszyka, który jest zawsze dostępny do wglądu. Warunkiem elektronicznego formularza zamówienia jest prawdziwe i całkowite wypełnienie wszystkich, Formularz rejestracyjny wymaganych danych i wymagań. Każde zamówienie musi zawierać: imię i nazwisko kupującego, osobę kontaktową, adres pocztowy i rozliczeniowy, numer telefonu; jeśli kupujący ma identyfikator, VAT i identyfikator VAT; kod zamówienia produktu, ilość, data zamówienia, metoda płatności, przejęcie produktu. Sprzedawca obsługuje zamówienia w kolejności, w jakiej je dotarł. Zgodnie z § 588 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zobowiązany do przekazania kupującemu przedmiotu zakupu, a kupujący jest zobowiązany do przejęcia przedmiotu zakupu i zapłaty za niego uzgodnionej ceny. Kupujący ma prawo anulować zamówienie bezpłatnie, tylko w dniu wystawienia zamówienia i jeśli produkty nie zostały jeszcze zafakturowane przez sprzedającego. Zamówienie można anulować telefonicznie lub pisemnie (e-mailem lub pocztą). Sprzedawca potwierdza anulowanie zamówienia Kupującemu na piśmie (pocztą elektroniczną lub pocztą). Kupujący w pełni akceptuje komunikację elektroniczną głównie za pośrednictwem sklepu internetowego, komunikacji e-mail oraz komunikacji telefonicznej.

Okres, w którym sprzedawca jest związany swoją ofertą produktów przedstawioną w sklepie internetowym sprzedawcy, w tym cenę, wynosi 24 godziny od wysłania kupującemu zawiadomienia o otrzymaniu zamówienia.

Oprócz ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego, stosunki handlowe (a także inne stosunki prawne, które mogą z tego wynikać) z osobami fizycznymi, które nie działają przy zawieraniu i wykonywaniu umów konsumenckich na podstawie niniejszych OWH w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu przepisy, w szczególności Ustawa nr. 102/2014 Coll. o ochronie konsumentów przy sprzedaży produktów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych przepisów, ustawa nr. 250/2007 Coll. w sprawie ochrony konsumentów i zmiany ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami, ustawa nr. W sprawie handlu elektronicznego (na podstawie dyrektywy 2000/31 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.); W sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz w sprawie zmian niektórych aktów. W przypadku relacji biznesowych (a także innych relacji prawnych, które mogą z nich wynikać) z osobami prawnymi, odpowiednio. osoby fizyczne - przedsiębiorcy, są przedmiotem szczególnych przepisów Kodeksu Handlowego, odpowiednio. Kodeksu cywilnego.

6. Odstąpienie od umowy


Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności produktu lub jeżeli producent, importer lub dostawca produktu uzgodniony w umowie zakupu zaprzestał produkcji lub wprowadził tak poważne zmiany, które uniemożliwiły sprzedającemu , lub jeśli nawet przy dołożeniu wszelkich uzasadnionych starań, nie będzie w stanie dostarczyć produktu klientowi w terminie określonym w niniejszych Warunkach lub po cenie wskazanej w sklepie internetowym.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach określonych w ustawie nr. 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży produktów na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz zmieniającej i uzupełniającej niektóre przepisy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktów bez podania przyczyny.

Produkty uważa się za przejęte przez Klienta w momencie, gdy Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, zaakceptuje wszystkie części zamówionych Produktów lub jeżeli:

a) produkty zamówione przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie otrzymania ostatniego dostarczonego produktu;

(b) dostarcza produkt składający się z kilku części lub kawałków w momencie odbioru ostatniej części lub kawałka;

(c) dostarcza produkt wielokrotnie przez określony czas, w momencie otrzymania pierwszego dostarczonego produktu.

Konsument jest wycofanie upoważniony do korzystania z formularza nie załączone. 1 z tych warunków. Jeżeli konsument ma prawo do odwołania się kontrakt dotyczy produktów zwraca sprzedawcy, przesyłając adres sprzedawcy wymienionego powyżej lub w inny sposób uzgodniony z wyprzedzeniem sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, gdy ich prawo odstąpienia wykonywane. Produkt nie może wykazywać żadnych oznak użytkowania i musi zostać wysłany do sprzedawcy z dowodem zakupu, kompletnymi akcesoriami, dokumentacją, opakowaniem itp. Konsument ma prawo rozpakować i przetestować produkty po odebraniu produktu w okresie odstąpienia od umowy w podobny sposób, jak zwykle w tradycyjnym sklepie fizycznym, tj. W celu przetestowania produktów w celu ustalenia właściwości i funkcjonalności produktów, dni na zwrot do sprzedawcy (produkt używany w większym stopniu niż jest to wystarczające do przetestowania, nie może zostać zwrócony, chyba że sprzedawca zdecyduje inaczej w konkretnym przypadku). Jeżeli produkt wykazuje oznaki uszkodzenia lub użytkowania lub produkt jest niekompletny, sprzedawca zgodnie z § 9 ust . 1, bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia, zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta na podstawie umowy lub w związku z nią. Potem wrócił na uszkodzony, używany lub niekompletny produkt sprzedawca będzie uprawniony do zastosowania do odszkodowania za szkody poniesione przez konsumentów lub umowy w postępowaniu cywilnym. Uszkodzenie opakowania i samego produktu zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie zapobiegnie temu odpowiednie testowanie produktu zgodnie z niniejszym postanowieniem niniejszych Warunków, tzn. Że nie wykracza ono poza zakres leczenia niezbędny do ustalenia właściwości i funkcjonalności produktu. Konsument może odstąpić od umowy dostawy produktu nawet przed rozpoczęciem okresu odstąpienia.

Do celów stosowania prawa konsumenta do odstąpienia żadnego wystarczającego jednoznacznego oświadczenia wyrażającego chęć konsumenta do odstąpienia od umowy (np pismo wysłane pocztą lub e-mail) na rzecz sprzedającego. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie płatności dokonane przez niego otrzymane na podstawie umowy lub w związku z nimi, łącznie z kosztami wysyłki, dostawy i wysyłki i innych kosztów i opłat ,

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi wszelkich płatności otrzymanych przez niego w ramach umowy lub w związku z nią, w tym transportu, dostawy i wysyłki oraz innych kosztów i opłat przed produkt jest mu dostarczany lub do momentu udowodnienia przez konsumenta, że ​​produkt został zwrócony sprzedawcy, chyba że sprzedawca sugeruje odbiór produktu osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną. Jeżeli konsument odstąpi od umowy zawartej na odległość, koszt zwrotu produktu sprzedającemu ponosi konsument.

Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi te płatności w taki sam sposób, jak konsument wykorzystany w swojej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa konsumenta do uzgodnienia ze sprzedawcą innej metody płatności, jeżeli nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty w stosunku do sprzedawcy. oferowane przez sprzedającego. Dodatkowy koszt to różnica między kosztem dostawy wybranym przez konsumenta a kosztem najtańszej zwykłej metody dostawy oferowanej przez sprzedawcę.

Konsument jest zobowiązany odesłać produkt z powrotem lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do przejęcia produktu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca sugeruje odbiór produktu osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym , uważa się za zachowany, jeżeli produkt został przekazany do przewozu nie później niż do ostatniego dnia tego okresu. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy i dostarczenia sprzedającemu produktu, który jest uszkodzony lub niekompletny, sprzedawca ma prawo do odszkodowania równego wartości naprawy produktu i przywrócenia go do pierwotnego stanu.

Konsument nie może odstąpić od umowy z tytułu:

a) świadczenie usługi, jeżeli zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę, traci prawo do odstąpienia po pełnym świadczeniu usługi;

(b) sprzedaż produktu lub świadczenie usługi, której cena zależy od zmian cen na rynku finansowym, których sprzedawca nie może kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;

c) sprzedaż produktu wytworzonego zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, produktu na zamówienie lub produktu przeznaczonego specjalnie dla jednego konsumenta;

(d) sprzedaż produktu zamkniętego w pojemniku ochronnym, który nie jest odpowiedni ze względów zdrowotnych lub higienicznych i którego pojemnik ochronny został uszkodzony po dostarczeniu;

e) sprzedaż produktu, który ze względu na swój charakter może być nierozłącznie mieszany z innym produktem po dostawie;

(f) przeprowadzanie pilnych napraw lub konserwacji, zgodnie z wyraźnym żądaniem sprzedawcy; nie dotyczy to umów serwisowych i umów sprzedaży produktu innego niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia naprawy lub konserwacji, jeżeli zostały zawarte podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument nie zamówił z wyprzedzeniem tych usług lub produktów;

g) transport produktów lub świadczenie usług związanych z zajęciami rekreacyjnymi, w ramach których sprzedawca zobowiązuje się świadczyć takie usługi w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym terminie.

7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


Wypełniając wiążące zamówienie lub formularz rejestracyjny w sklepie internetowym sprzedawcy, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i archiwizację danych osobowych kupującego i jego zakupów. Sprzedający jest zobowiązana do ujawnienia tych danych osobom trzecim i dostarczone dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą. 428/2002 Coll. i ustawa nr 122/2013 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych i obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej. Wyjątek stanowią firmy, którym sprzedawca dostarcza kupującemu zamówiony produkt i którym sprzedawca może w tym celu przekazać kupującemu dane kontaktowe . Sprzedający jest zobowiązana do nabywcy wymagają jedynie dane, które są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb sprzedającego związanych z realizacją obowiązków wynikających z umowy nabycia (imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania, w tym kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail). Kupujący oświadcza, że ​​wyraża zgodę zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Coll. W sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami, aby sprzedawca przetwarzał i przechowywał swoje dane osobowe, które są niezbędne w działalności sprzedawcy i przetwarzał je we wszystkich swoich systemach informatycznych. Nabywca daje sprzedawcy umowę na czas nieokreślony. Operator jest zobowiązana do tego wniosku i na podstawie pisemnej lub telefonicznej żądanie kupującego i bez podania przyczyny w dowolnym momencie jego dane osobowe usunięte z bazy danych. Zarejestrowany kupujący może aktualizować dane osobowe bezpośrednio w trybie online w e-sklepie natychmiast po zalogowaniu.

8. Metody płatności, warunki płatności


Wszystkie ceny są ostateczne. Produkty można zapłacić przelewem na rachunek sprzedającego. W przypadku płatności przelewem bankowym kupujący może po potwierdzeniu zamówienia wydrukować fakturę zaliczkową wysłaną pocztą elektroniczną zawierającą informacje o produkcie, cenie i rachunku sprzedawcy, na którą ma zostać zapłacona faktura zaliczkowa. W przypadku płatności przelewem numer zamówienia należy wprowadzić jako symbol zmienny.

9. Warunki dostawy


Standardowe czasy dostawy w dni robocze są zwykle podawane dla każdego produktu w sklepie internetowym. Jeśli my lub nasz dostawca nie mamy zamówionego produktu w magazynie, powiadomimy Cię telefonicznie o potwierdzeniu zamówienia najbliższego możliwego terminu dostawy, zwykle w ciągu 30 dni kalendarzowych lub zaproponujemy odpowiednią alternatywę. Jeżeli kurier nie dotrzeć do ciebie, linki są ze sobą na numer telefonu wymienionym dla rejestracji i zorganizować najbardziej odpowiednią datę dostarczenia produktu. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia zamówionego produktu w uzgodnionym miejscu i czasie. Aż do całkowitej zapłaty ceny zamówionego produktu klient zamówił resztki produktu w własności sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, tj. Produktu i jego opakowania, natychmiast po dostarczeniu. Jeżeli kupujący stwierdzi, że produkt lub opakowanie produktu jest mechanicznie uszkodzone, zobowiązany jest powiadomić przewoźnika i sprawdzić stan produktu w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, kupujący jest zobowiązany do odnotowania zakresu i charakteru uszkodzenia produktu, którego poprawność potwierdza przewoźnik. Na podstawie takiej dokumentacji dostarczonej sprzedawcy sprzedawca może następnie usunąć wadę produktu, obniżyć rabat na produkt lub, w przypadku wad niemożliwych do usunięcia , dostarczyć nowy produkt kupującemu. Normalne godziny dostawy wynoszą od 8:00 do 17:00 w dni powszednie .

Sprzedający jest zaangażowana produkty dodaťobjednané nabywcy na adres podany przez nabywcę wskazanego w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Produkty są dostarczane przez firmę kurierską TOPTRANS, spedycję lub nasze pojazdy. Przesyłki kurierskie tel. liczba.

Jeśli jesteś zainteresowany do odbioru osobistego, klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty, że produkt jest gotowy do dozowania lokalizację i można ją pobrać w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji.

Przesyłki zwrócone jako nieodebrane są wysyłane ponownie tylko na Twoje żądanie.

10. Wysyłka i pakowanie


Kurier: Cena zależy od ilości dostarczonego towaru
Odbiór osobisty: 0 €
Opakowanie: Cena zależy od ilości dostarczonego towaru

11. Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za błędy, gwarancja, reklamacje)


Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktu, a Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy zgodnie z obowiązującą Procedurą reklamacyjną. Procedura skarg powinny mieć zastosowanie do zakupionego produktu przez kupującego od sprzedawcy w formie e-commerce do e-sklepu sprzedającego. Procedura reklamacyjna w tym formularzu dotyczy wszystkich przypadków biznesowych, chyba że uzgodniono inne warunki umowne. Kupujący ma prawo dochodzić gwarancji od Sprzedawcy tylko w odniesieniu do produktu, który wykazuje błędy spowodowane przez producenta, dostawcę lub sprzedawcę, jest objęty gwarancją i został zakupiony od Sprzedawcy.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia produktu po otrzymaniu produktu. Jeśli tego nie zrobi, może żądać od błędów wykrytych podczas tej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że produkt był już obecny w momencie przejęcia produktu. W okresie gwarancyjnym klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia błędu po przesłaniu produktu, wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zapłaty sprzedawcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi sprzedawcy. Klient jest zobowiązany do przedstawienia akcesoriów, dokumentacji i instrukcji sprzedawcy lub upoważnionemu przedstawicielowi sprzedawcy tylko wtedy , gdy ma to znaczenie dla oceny stanu produktu przy dochodzeniu odpowiedzialności za wady produktu. Jeżeli produkt jest wadliwy, klient ma prawo do złożenia reklamacji w siedzibie sprzedawcy zgodnie z przepisami art. § 18 ust . 2 ustawy, dostarczając produkt do siedziby sprzedawcy.

Sprzedawca zaleca Kupującemu ubezpieczenie przesyłki z produktem. Sprzedawca nie przyjmuje dostawy produktu wysłanego przy odbiorze. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej jest także dniem reklamacji. Reklamowany produkt musi zostać dostarczony do siedziby sprzedającego, chyba że sprzedawca lub wyznaczona osoba postanowi inaczej (np. W celu dostarczenia produktu bezpośrednio do wyznaczonej osoby).

Sprzedawca jest obowiązany przyjąć reklamację w każdym zakładzie, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji, tj. W jej siedzibie lub wyznaczonej osobie, zgodnie z postanowieniami art. § 18 ust . 2 ustawy. W miejscu wyznaczonym do przyjmowania reklamacji sprzedawca jest obowiązany zapewnić obecność osoby uprawnionej do rozpatrywania reklamacji zgodnie z przepisami art. § 18 ust . 3 ustawy. Kupujący jest zobowiązany do reklamacji wad produktu u Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym razie Kupujący straci prawo Sprzedawcy do bezpłatnego usunięcia wady. Sprzedawca lub wyznaczona osoba wydaje kupującemu potwierdzenie reklamacji produktu w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedającego, np. w formie wiadomości e-mail lub na piśmie, w których zobowiązany jest dokładnie wskazać wady produktu zgodnie z przepisami art. § 18 ust . 5 ustawy oraz w celu poinformowania konsumenta o jego prawach wynikających z art § 622 i ust. 623 Kodeksu cywilnego. Jeśli reklamacja zostanie złożona za pomocą komunikacji na odległość, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania kupującemu potwierdzenia reklamacji; jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji; potwierdzenie roszczenia nie musi być dostarczone, jeśli kupujący ma możliwość udowodnienia roszczenia w inny sposób. Na podstawie decyzji kupującego, które z jego praw wynikających z § 622 i ust. Zastosowanie ma § 623 Kodeksu cywilnego, sprzedawca lub wyznaczona osoba jest zobowiązana do ustalenia sposobu załatwienia reklamacji zgodnie z przepisami § 2 let. m) ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach, w terminie 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest skomplikowana ocena techniczna stanu produktu, nie później niż 30 dni od dnia procedury reklamacyjnej. Po ustaleniu sposobu rozstrzygnięcia roszczenia sprzedawca lub wyznaczona osoba niezwłocznie rozpatrzy roszczenie, w uzasadnionych przypadkach roszczenie można rozwiązać później. Roszczenia nie można jednak rozpatrywać dłużej niż 30 dni od daty roszczenia. Po upływie terminu na zaspokojenie roszczenia konsument ma prawo odstąpić od umowy lub prawo do wymiany produktu na nowy. Sprzedawca informuje kupującego o zakończeniu procedury reklamacyjnej i wyniku reklamacji w formie uzgodnionej przez obie strony (pocztą elektroniczną), a jednocześnie protokół reklamacyjny z produktem zostanie dostarczony kupującemu. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zawarciu umowy kupna, sprzedawca może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę lub opinię wyznaczonej osoby. Niezależnie od tego, w wyniku ekspertyzy nie może żądać od sprzedawcy do kupującego kosztów dla ekspertów oceny produktu lub jakichkolwiek innych kosztów związanych z eksperckiej ocenie produktu. Jeżeli kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a sprzedawca go odrzucił, osoba, która rozstrzygnęła reklamację, jest zobowiązana wskazać w dokumencie dotyczącym rozstrzygnięcia reklamacji, do którego kupujący może wysłać produkt do profesjonalnej oceny. Jeżeli kupujący przesyła produkt do oceny eksperckiej wyznaczonej osobie określonej w dokumencie dotyczącym rozstrzygnięcia roszczenia, koszty ekspertyzy produktu, a także wszelkie inne powiązane uzasadnione koszty, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta. Jeżeli Kupujący udowodni profesjonalną ocenę odpowiedzialności Sprzedawcy za reklamowaną wadę produktu, może on ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas profesjonalnej oceny produktu. Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty kupującemu w terminie 14 dni od daty reklamacji ponownie wszystkich kosztów poniesionych w związku z profesjonalną oceną produktu, a także wszystkich powiązanych kosztów uzasadnionych kosztów. Reklamacji nie można odrzucić.

Kupujący nie jest uprawniony do roszczenia z tytułu rękojmi za wady, które zostały zgłoszone Sprzedającemu w momencie zawarcia Umowy lub które, z uwagi na okoliczności, w których Umowa sprzedaży została zawarta, musiał być o tym świadomy.

Uprawniony do roszczeń gwarancyjnych przez wygaśnięciem Zamawiającego:

·   niezłożenie dowodu wpłaty,

·   niezgłoszenie oczywistych wad w przejęciu produktu,

·   wygaśnięcie okresu gwarancji produktu,

·   mechaniczne uszkodzenie produktu spowodowane przez kupującego,

·   stosowanie produktu w warunkach, które nie odpowiadają warunkom naturalnym, chemicznym i mechanicznym,

·   niewłaściwe obchodzenie się, obsługa lub zaniedbanie opieki nad produktem,

·   uszkodzenie produktu przez nadmierne obciążenie lub użytkowanie niezgodne z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadach ogólnych, normach technicznych lub przepisach bezpieczeństwa obowiązujących na Słowacji,

·   uszkodzenie produktu na skutek nieuniknionych i / lub nieprzewidzianych zdarzeń,

·   uszkodzenie produktu przez przypadkowe zepsucie i przypadkowe zepsucie,

·   nieprofesjonalna interwencja,

·   uszkodzenie transportowe,

·   szkody spowodowane przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inne działanie siły wyższej,

·   poprzez manipulowanie osobami nieupoważnionymi.


Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

·   Przesyłając naprawiony produkt

·   wymiana produktu,

·   zwracając cenę zakupu produktu,

·   płacąc rozsądną zniżkę od ceny produktu,

·   pisemne wezwanie do przyjęcia świadczenia określonego przez sprzedającego,

·   przez uzasadnione odrzucenie roszczenia dotyczącego produktu.

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania pisemnego dokumentu dotyczącego sposobu rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty reklamacji przez pocztę, kuriera lub dostawcę lub pocztą elektroniczną.

Okres gwarancji wynosi 12 miesiące (chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji) i rozpoczyna się od daty otrzymania produktu przez kupującego. Okres gwarancji jest przedłużany o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z produktu z powodu naprawy gwarancyjnej produktu.

W przypadku wymiany produktu na nowy nabywca dostaje dokument dla określenia wymienionego produktu oraz wszelkie inne dolegliwości stosuje się do oryginalnego dowodu dostawy i dokumentu reklamacji. W przypadku wymiany produktu na nowy okres gwarancji rozpocznie się ponownie od nowego produktu, ale tylko w przypadku nowego produktu. Jeżeli sprzedawca zakończy procedurę reklamacyjną jako uzasadnione odrzucenie reklamacji, ale wada produktu istnieje obiektywnie i nie została usunięta, kupujący może skorzystać z prawa do usunięcia wady produktu przez sąd.

Odpowiedzialność za wady sprzedanej sprawy
Kodeks cywilny
§ 622

1.                  Jeśli wada jest usuwalna, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia, w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sprzedawca usunie wadę bez zbędnej zwłoki.

2.                 Zamiast usunąć wadę, Kupujący może wymagać wymiany rzeczy lub, jeśli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli nie spowoduje to nieproporcjonalnych kosztów dla sprzedawcy w stosunku do ceny produktu lub wagi wady.

3.                 Zamiast usunąć wadę, Sprzedawca może zawsze zastąpić wadliwy towar wadliwym, chyba że spowoduje to poważne trudności Kupującego.

§ 623

1.                 Jeżeli jest to wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użycie rzeczy jako rzeczy wolnej od wad, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu w przypadku wad usuwalnych, ale jeśli kupujący nie może właściwie użyć rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad.

2.                 W przypadku innych nieusuwalnych wad kupujący ma prawo do rozsądnej obniżki ceny produktu.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, tj. Produktu i jego opakowania, natychmiast po jego dostarczeniu. Jeżeli kupujący stwierdzi, że produkt lub opakowanie produktu jest mechanicznie uszkodzone, zobowiązany jest powiadomić przewoźnika i sprawdzić stan produktu w jego obecności. Jeżeli produkt zostanie uszkodzony podczas przekazania kupującemu, przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego zarejestrowania zakresu i charakteru uszkodzenia produktu (zapis szkody), którego dokładność zostanie potwierdzona przez stronę przyjmującą. Odpowiedzialność za uszkodzenie podczas transportu spoczywa na przewoźniku, ponieważ wszystkie produkty są ubezpieczone. Na podstawie takiego zapisu dostarczonego sprzedającemu, po zawarciu z przewoźnikiem zdarzenia dotyczącego uszkodzenia, sprzedawca może zapewnić usunięcie wady produktu, zniżkę na produkt lub w przypadku nieodwracalnych wad produktu dostarczyć kupującemu nowy produkt.

Reklamacje dotyczące mechanicznego uszkodzenia produktu, które nie były widoczne w momencie odbioru przesyłki, należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania produktu. Późniejsze reklamacje dotyczące mechanicznego uszkodzenia produktu nie mogą być dłużej akceptowane.

Przed pierwszym użyciem, kupujący zobowiązany jest do zbadania gwarancji słowacki zawierający instrukcje do pracy, a następnie konsekwentnie zarządzać tą informację.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności paczki przy odbiorze produktu. Kiedy dostarczane przez kuriera kupujący musi sporządzić protokół reklamacyjny w miejscu niekompletnego pakietu.

Gwarancja się nie do normalnego zużycia (lub ich części) z powodu jego stosowania. W związku z tym krótszego okresu użytkowania produktu nie można uznać za wadę i nie można dochodzić roszczeń. Niewielka zmiana wzoru bieżnika jest zastrzeżona i nie podlega reklamacji. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady mają zastosowanie do sprzedawcy, od którego rzecz została zakupiona. Jednak, jeśli jest inny przedsiębiorca przeznaczone do naprawy (Autoryzowane Centrum), który znajduje się na stronie sprzedawcy lub nabywcy w miejsce bliżej dotyczy nabywcy prawo do naprawy u przedsiębiorcy przeznaczone do transferu naprawę gwarancyjną. Jeśli naprawa nie będzie możliwa w ten sposób, sprzedawca zapewni naprawę. Jeśli jest do przeprowadzenia napraw zaprojektowane przez inną osobę (np. Autoryzowany serwis), sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji, ale następnie przekazania jej do autoryzowanego centrum. Sprzedawca podejmuje decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w trudnych przypadkach, na podstawie oświadczenia autoryzowanego serwisu. Okres ten nie obejmuje czasu potrzebnego na fachową ocenę wady.

Procedura reklamacyjna

Aby zgłosić roszczenie, wykonaj następujące kroki:

Wyślij e-mail do adresu e-mail sprzedawcy, który stwierdził:

·   Numer zamówienia

·   Nazwa produktu

·   Opis usterki


Podczas wysyłki produktu pamiętaj o prawidłowym zapakowaniu produktu i zastosowaniu materiału tłumiącego lub odpowiednich wypełnień, aby zapobiec uszkodzeniu produktu podczas transportu. Zgłaszając reklamację, kupujący jest zobowiązany dostarczyć produkty na adres sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub dołączyć list motywacyjny zawierający imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę i podpis klienta.

12. Postanowienia końcowe i inne postanowienia


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie niniejszych Ogólnych warunków jest spełniony poprzez umieszczenie go w sklepie internetowym sprzedawcy. Relacje nieuregulowane niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu cywilnego, Kodeksu handlowego, Ustawy nr. W sprawie handlu elektronicznego (na podstawie dyrektywy 2000/31 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.) Oraz w sprawie zmiany ustawy nr. W sprawie kontroli państwa na rynku wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz w sprawie zmian niektórych aktów, zmienionej ustawą nr Z późniejszymi zmianami i ustawą nr. 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zmieniającej i uzupełniającej niektóre przepisy. Te ogólne warunki wchodzą w życie w stosunku do kupującego poprzez zawarcie umowy kupna. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że ​​przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki. Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedający wyposażył swoje skargi lub o opinię, że sprzedawca nie złamał prawa, klient ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą, aby zażądać działań naprawczych. Jeśli sprzedawca na życzenie klienta pod zdaniu poprzednim lub negatywnej odpowiedzi na taki wniosek nie odpowie w ciągu 30 dni od daty wysłania klientowi, klient ma prawo do wszczęcia alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zgodnie z § 12 ustawy nr. W sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zmian i uzupełnień niektórych aktów. Właściwym organem do alternatywnego rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na liście podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarczej Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie http: // www.mhsr.sk) ; klient ma prawo wybrać, z którym podmiotem ADR się skontaktować. Klient może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu przedstawienia propozycji alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego.

W Bańskiej Bystrzycy, 8.6.2016.

Product added to wishlist