1. Splošna določba


Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "GTC") urejajo pravice in obveznosti strank, ki izhajajo iz prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem (določeno v 2. točki) in kupcem (določenim v točki 3), katerega predmet je nakup in prodaja blaga in storitev "Izdelki") na prodajalčevem spletnem mestu za e-trgovino.

2. Prodajalec


Confer, sro
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Slovaška

IČO: 36713201
DIČ: 2022289104
IČ DPH: SK2022289104 Vpisal

: Okresný súd Banská Bystrica, spr . 12423 / S, odsek: Ltd.

Bančni podatki: Tatra banka, as ., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Številka računa: 2926828855 Številka
banke: 1100
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2682 8855

Telefon: +421 915 788 512
E-poštni kontakt: info@confer.shop

Povratek izdelka in pritožbeni naslov:
Confer, sro
Štiavnická 7
034 01 Ružomberok
Na tem naslovu lahko kupec vloži zahtevek za blago ali storitve, vloži pritožbo ali drugo pritožbo.

Služba za stranke: po telefonu ali e-pošti v delovnih dneh (ponedeljek - petek) med 8:00 in 16:00

Nadzorni organ:
Slovaška trgovinska inšpekcija (SOI) Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Oddelek za tehnični nadzor izdelkov in varstvo potrošnikov
Tel .: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-pošta: bb @ soi.sk

3. Kupec


Kupec - registriran uporabnik sistema - potrošnik ali podjetnik, fizična ali pravna oseba, ki je na podlagi prijave ali izpolnite vaše kontaktne informacije pravico do naročilo izdelkov na voljo v spletni trgovini prodajalec.

Potrošnik je fizična oseba, ki pri sklenitvi in ​​izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svojega posla, zaposlitve ali poklica.

Podjetniki bodo pomenijo:

·   oseba, vpisana v trgovinski register,

·   oseba, ki posluje pod trgovinsko licenco,

·   oseba, ki posluje na podlagi nekomercialne licence v skladu s posebnimi predpisi,

·   oseba, ki opravlja kmetijsko pridelavo in je vpisana v poseben predpis


Pravice in obveznosti prodajalca
Prodajalec je dolžan: izdelke dostaviti v dogovorjeni količini, kakovosti in roku na podlagi naročila, ki ga prodajalec potrdi kupcu, ter jih zapakirati ali opremiti za prevoz na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito; zagotoviti, da je dobavljeni izdelek skladen z veljavnimi zakonskimi predpisi Slovaške republike (v nadaljnjem besedilu: SR), naj kupcu skupaj z izdelkom v pisni ali elektronski obliki izroči najpozneje vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo izdelka ter druge dokumente, predpisane z veljavno zakonodajo. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine kupca za dobavljene izdelke. Prodajalec ima pravico do preklica naročila, če prodajalec zaradi prodaje zaloge ali nerazpoložljivosti izdelka prodajalca ne more izročiti kupcu v roku, ki je določen s temi splošnimi pogoji, ali po ceni, navedeni v prodajalčevi e-trgovini. Kupec bo o preklicu naročila obveščen po telefonu ali elektronski pošti, v primeru plačila kupnine ali njegovega dela pa bodo sredstva vrnjena v 14 dneh na račun, ki ga je določil sam, razen če se s prodajalcem drugače dogovori.

Pravice in obveznosti kupca
Kupec je dolžan: prevzeti kupljene ali naročene izdelke, prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino v dogovorjenem roku zapadlosti, ne škodovati dobremu poslovnemu imenu prodajalca, potrditi prejem izdelkov Kupec ima pravico, da izdelke dostavi v količini, kakovosti, času in kraju, o čemer se dogovorita stranki v zavezujočem sprejemu naročila.

4. Spletna trgovina


Internet elektronsko poslovanje (v nadaljnjem besedilu: "e-poslovanje") je spletna stran, prodajalec nachádzjúca je ineternetovej domena confer.shop postavljene na internetu, ki ga omogoča, da se za nakup izdelkov, razstavljenih.

5. Nalog, sklenitev pogodbe


Naročilo je pogodba o prodaji, na podlagi katere prodaja izdelka prodajalec kupcu in nastane z obveznim pošiljanjem elektronskega obrazca e-trgovine, ki vsebuje podatke o kupcu, seznam naročenih izdelkov iz ponudbe v e-trgovini in ceno teh izdelkov. Naročila lahko oddate v elektronski obliki, po telefonu ali osebno. Z oddajo naročila kupec potrjuje, da je seznanjen s SPP in se z njimi strinja.

Kupec lahko poljuben izdelek naroči s tipko "Dodaj v košarico". Vsa prejeta elektronska naročila se štejejo kot predlog za sklenitev kupne pogodbe in se ne štejejo za zavezujoča. Sprejem predloga za sklenitev pogodbe s strani upravljavca se opravi z elektronskim potrjevanjem (elektronska pošta) elektronskega naročila, s čimer nastane pravna obveznost med operaterjem in kupcem.

Ko pritisnete gumb »Dodaj v košarico« , se naročeni izdelek samodejno doda v vašo nakupovalno košarico, ki je vedno na voljo za ogled. Pogoj veljavnosti elektronskega naročila je resničen in popolna izpolnitev vseh potrebnih podatkov o registraciji in podrobnosti. Vsako naročilo mora vsebovati: kupčevo ime, kontaktno osebo, poštni in obračunski naslov, telefonsko številko; če ima kupec ID, DDV in ID za DDV; šifra izdelka, količina, datum naročila, način plačila, prevzem izdelka. Prodajalec obravnava naročila v vrstnem redu, v katerem so prispeli. V skladu s členom 588 Civilnega zakonika je prodajalec predmet nakupa dolžan izročiti kupcu, kupec pa je dolžan prevzeti predmet nakupa in zanj plačati dogovorjeno ceno. Kupec ima pravico do brezplačnega preklica naročila samo na dan, ko je naročilo izdano in če izdelkov prodajalec še ni izdal. Naročilo lahko prekličete po telefonu ali pisno (po elektronski pošti ali pošti). Prodajalec kupcu pisno potrdi preklic naročila (po elektronski pošti ali pošti). Kupec v celoti priznava elektronsko komunikacijo predvsem prek e-trgovine, e-poštne komunikacije in tudi telefonske komunikacije.

Obdobje, v katerem je prodajalec vezan na svojo ponudbo izdelkov, predstavljenih v prodajalčevi e-trgovini, vključno s ceno, je 24 ur od pošiljanja kupca obvestila o prejemu naročila.

Poleg splošnih določb civilnega zakonika so poslovni odnosi (pa tudi druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz tega) s fizičnimi osebami, ki ne sklepajo in izpolnjujejo potrošniških pogodb v skladu s temi GBT v okviru svoje dejavnosti, zaposlitve ali poklica predpisi, zlasti zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji izdelkov ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, zakon št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona o slovaškem nacionalnem svetu št. 372/1990 Coll. o prekrških, kakor je bil spremenjen, Zakon št. O elektronskem poslovanju (na podlagi Direktive 2000/31 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000); O državnem nadzoru notranjega trga z vprašanji varstva potrošnikov in o spremembah nekaterih aktov. Za poslovne odnose (pa tudi druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz njega) s pravnimi osebami, tj. pri fizičnih osebah - podjetnikih veljajo določbe Trgovinskega zakonika, tj. Civilnega zakonika.

6. Odstop od pogodbe


Prodajalec ima pravico, da odstopi od pogodbe o nakupu zaradi prodaje zalog, nerazpoložljivosti izdelka ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj izdelka, dogovorjen s pogodbo o nakupu, prenehal s proizvodnjo ali storil tako resne spremembe kot ali če tudi z vsemi razumnimi prizadevanji ne more dostaviti izdelka kupcu v roku, določenem v teh pogojih ali po ceni, ki je navedena v spletni trgovini.

Potrošnik je upravičen do odstopa od pogodbe pod pogoji, ki jih določa zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji izdelkov na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalca, in o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov v 14 dneh od datuma prejema izdelkov brez obrazložitve.

Izdelki se šteje, da bi ga prevzel stranko v trenutku, ko je kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik prevzame vse dele teh izdelkov, ali če:

(a) izdelki, ki jih naroči potrošnik v enem naročilu, se dostavijo ločeno, v trenutku prejema zadnjega dobavljenega izdelka;

(b) dobavi izdelek, sestavljen iz več delov ali kosov ob prejemu zadnjega dela ali kosa;

c) Produkt večkrat podano za omejeno obdobje, po prejemu prvega dobavljenega proizvoda.

Potrošnik je upravičen do odstopa od pogodbe s pomočjo obrazca iz Priloge št. 1 teh pogojev. Če ima potrošnik pravico do odstopa za pogodbe velja vrne izdelkov prodajalca, ki jih pošilja na naslov prodajalca navedeno zgoraj ali kako drugače dogovorjeno vnaprej s prodajalcem najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je njihova uveljavil pravico do odstopa. Izdelek ne sme kazati nobenih znakov uporabe in ga mora prodajalcu poslati z dokazilom o nakupu, popolno dodatno opremo, dokumentacijo, embalažo itd. Potrošnik ima pravico razpakirati in preizkusiti izdelke po zaužitju izdelka v odstopnem roku na podoben način, kot je običajno v tradicionalni fizični trgovini, tj. Da testira izdelke, da ugotovi lastnosti in funkcionalnost izdelkov, dni do vrnitve prodajalcu (izdelek, ki je bil uporabljen v večji meri, kot je dovolj za preizkušanje, ga ni mogoče vrniti, razen če se prodajalec v določenem primeru odloči drugače). Če ima izdelek znake škode ali uporabe ali je izdelek nepopoln, prodajalec v skladu z 9. odst . 1 brez odlašanja v 14 dneh od datuma prejema obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa plačila, prejeta od potrošnika v skladu s pogodbo ali v povezavi s pogodbo. Nato vrnil poškodovan, uporablja ali nepopoln izdelek prodajalec bo upravičen, da zaprosi za odškodnino za škodo, ki jo pogodb o potrošniškem ali v pravdnem postopku utrpeli. Poškodbe na embalaži in samega proizvoda bo sprejeta s strani prodajalca le v obsegu, v katerem po razumni testiranje izdelka v smislu določb teh pogojev ni bilo mogoče izogniti, to je , ki ne presega potrebnega zdravljenja za določitev značilnosti in funkcionalnost izdelka. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe za dobavo izdelka, še preden se začne odstopni rok.

Za uporabo pravica potrošnika , da se prekliče dovolj jasno zapisano izjavo, v kateri je izrazila potrošnikov pripravljenost, da odstopi od pogodbe (npr pismo po pošti ali po elektronski pošti) prodajalcu. Prodajalec mora brez odlašanja, v roku 14 dni od vročitve obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa plačila, ki ga je prejel na podlagi pogodbe ali v zvezi z njimi, vključno s stroški ladijskega prometa, dostave in poštnine in drugih stroškov in pristojbin .

Po odstopu od pogodbe o prodaji izdelka prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti vseh plačil, ki jih je prejel po pogodbi ali v povezavi s pogodbo, vključno s prevozom, dostavo in poštnino ter drugimi stroški in stroški pred izdelek mu dostavimo ali dokler potrošnik ne dokaže, da je bil izdelek vrnjen prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da izdelek prevzame osebno ali prek pooblaščene osebe. Če potrošnik odstopi od pogodbe na daljavo, stroške vrnitve izdelka prodajalcu krije potrošnik.

Prodajalec je dolžan potrošniku vrniti ta plačila na enak način kot potrošnik, ki ga je uporabil pri svojem plačilu. To ne posega v pravico potrošnika, da se s prodajalcem dogovori o drugačnem načinu plačila, če potrošniku ne bodo zaračunali dodatnih stroškov. Prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če potrošnik izrecno izbere način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave. ki jih ponuja prodajalec. Dodaten strošek je razlika med stroški dostave, ki jih izbere potrošnik, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

Potrošnik je dolžan izdelek vrniti nazaj ali izročiti prodajalcu ali osebi, ki mu je prodajalec pooblaščen, da izdelek prevzame najpozneje v 14 dneh od datuma odstopa. To ne velja, če prodajalec predlaga, da izdelek prevzame osebno ali prek pooblaščene osebe. Obdobje iz prvega stavka se šteje za ohranjeno, če je bil izdelek predan v prevoz najpozneje zadnji dan obdobja. V primeru, da potrošnik odstopi od pogodbe in izdelek izroči prodajalcu, ki je poškodovan ali nepopoln, ima prodajalec pravico do odškodnine v višini vrednosti popravila izdelka in obnovitve izdelka v prvotno stanje.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe za:

(a) opravljanje storitve, če se je njegova storitev začela z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil zanj pravilno poučen, da z izražanjem takega soglasja izgubi pravico do odstopa po popolni storitvi;

(b) prodaja izdelka ali opravljanje storitve, katere cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, ki ga prodajalec ne more nadzorovati in do katerega lahko pride v odstopnem roku;

(c) prodajo izdelka, izdelanega v skladu s posebnimi potrebami potrošnika, prilagojenega izdelka ali izdelka, namenjenega posebej enemu potrošniku;

(d) prodaje izdelka, zaprtega v zaščitni posodi, ki ni primerna zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov in katere zaščitni zabojnik je bil po dobavi pokvarjen;

(e) prodajo izdelka, ki ga je mogoče zaradi svoje narave neločljivo mešati z drugim izdelkom po dobavi;

(f) izvedbo nujnih popravil ali vzdrževanja, kot to prodajalec posebej zahteva; to ne velja za naročila storitev in pogodbe o prodaji izdelka, razen rezervnih delov, potrebnih za popravilo ali vzdrževanje, če so bili sklenjeni med prodajalčevim obiskom pri potrošniku in potrošnik teh storitev ali izdelkov ni naročil vnaprej;

(g) prevoz izdelkov ali opravljanje storitev, povezanih z dejavnostmi v prostem času, in pod katerimi se prodajalec zavezuje, da bo zagotavljal take storitve v dogovorjenem roku ali v dogovorjenem roku.

7. Obdelava in varovanje osebnih podatkov


Kupec z izpolnitvijo zavezujočega naročila ali registracijskega obrazca v prodajalčevi e-trgovini prodajalcu privoli v zbiranje in arhiviranje osebnih podatkov o kupcu in njegovih nakupih. Prodajalec se zavezuje, da bo razkrila teh podatkov tretjim osebam, in podatki, ki se obdelujejo v skladu z zakonom. 428/2002 Coll. in akt št. 122/2013 Coll. o varstvu osebnih podatkov in veljavnih zakonskih predpisih Slovaške republike. Izjema so podjetja, ki oddajajo naročenih izdelkov prodajalca na kupca, in ki v ta namen lahko zagotovi kontaktne informacije za prodajalca do kupca. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu zahteva le podatke, ki se uporabljajo izključno za potrebe prodajalca v zvezi z izpolnitvijo obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe (ime, stalni naslov, vključno s poštno številko, telefonsko številko in e-poštni naslov). Kupec izjavi, da se strinja v skladu z zakonom št. 122/2013 Coll. O varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen, tako da prodajalec obdeluje in hrani njegove osebne podatke, ki so potrebni pri prodajalčevi dejavnosti, in jih obdeluje v vseh njegovih informacijskih sistemih. Kupec prodajalcu odobri to soglasje za nedoločen čas. Izvajalec se zavezuje, da bo to zahtevo in na pisno ali telefonsko zahtevo kupca in brez obrazložitve kadarkoli njegovi osebni podatki izbrišejo iz svoje baze podatkov. Registrirani kupec lahko takoj po prijavi posodobi osebne podatke neposredno v spletnem načinu na e-trgovini.

8. Načini plačila, plačilni pogoji


Vse cene so dokončne. Izdelke lahko plačate z bančnim nakazilom na račun prodajalca. V primeru plačila z bančnim nakazilom lahko kupec po potrditvi naročila natisne predračun, ki ga pošlje po elektronski pošti in vsebuje podatke o prodajalčevem izdelku, ceni in računu, na katerega je treba plačati akontacijo. Pri plačilu z bančnim nakazilom je treba kot spremenljiv simbol vnesti številko naročila.

9. Pogoji dostave


Običajni dobavni roki v delovnih dneh so običajno navedeni za vsak izdelek v e-trgovini. Če naročenega izdelka nimamo na zalogi, bomo po telefonu obvestili o potrditvi naročila o najbližjem možnem roku dobave, običajno v roku 30 koledarskih dni ali pa bomo predlagali primerno alternativo. Če kurir ne boste dosegli, povezave so z vami na telefonsko številko, navedeno za registracijo in urediti najbolj ustrezen datum dobave izdelka. Kupec je dolžan naročen izdelek prevzeti na dogovorjenem mestu in v dogovorjenem času. Do polnega plačila cene naročenega izdelka stranki naloži ostanke izdelkov v lasti prodajalca. Kupec je dolžan takoj po dostavi preveriti pošiljko, torej izdelek in njegovo embalažo. Če kupec ugotovi, da je izdelek ali embalaža izdelka mehansko poškodovana, je dolžan obvestiti prevoznika in v njegovi prisotnosti preveriti stanje izdelka. Če ugotovi škodo na izdelku, je kupec dolžan zabeležiti obseg in naravo škode na izdelku, katere pravilnost potrdi prevoznik. Na podlagi takšnega zapisa, ki je bil dostavljen prodajalcu, lahko prodajalec naknadno zagotovi odpravo pomanjkljivosti izdelka, popust na izdelek ali v primeru nepopravljivih napak na izdelku kupcu kupi nov izdelek. Običajna dobavna ura je od 8:00 do 17:00 ob delavnikih .

Prodajalec se zavezuje, dodaťobjednané izdelkov kupca na naslov, ki ga je kupec, ki je naveden na naročilnici kot naslov za dostavo. Izdelke dostavlja kurirsko podjetje TOPTRANS, špedicijo ali naša vozila. Za kurirsko dostavo tel. številka.

V primeru zanimanja za osebno zbirko bo stranka po elektronski pošti obveščena, da je njegov izdelek pripravljen na mestu dostave in ga lahko prenese v naslednjih 7 koledarskih dneh od prejema informacij.

Pošiljke, ki so bile vrnjene kot ne prevzete, so ponovno poslane samo na vašo zahtevo.

10. Poštnina in pakiranje


Kurir: Cena je odvisna od količine dobavljenega blaga
Osebna zbirka: 0 €
Pakiranje: Cena je odvisna od količine dobavljenega blaga

11. Postopek za pritožbe (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)


Prodajalec je odgovoren za napake na izdelkih, kupec pa je dolžan nemudoma vložiti zahtevek pri prodajalcu v skladu z veljavnim postopkom za pritožbe. Postopek pritožbe se uporabljajo za izdelek, ki ga kupec kupljeno od prodajalca v obliki e-poslovanja v e-trgovini prodajalec. Pritožbeni postopek v tej obliki velja za vse poslovne primere, razen če so dogovorjeni drugi pogodbeni pogoji. Kupec ima pravico, da od prodajalca zahteva garancijo samo za izdelek, ki prikazuje napake, ki jih povzroči proizvajalec, dobavitelj ali prodajalec, krije garancija in je bil kupljen pri Prodajalcu.

Kupec je dolžan izdelek pregledati po prejemu izdelka. Če tega ne stori, lahko od napak, ugotovljenih med tem pregledom, zahteva le, če dokaže, da je bil izdelek že prisoten pri prevzemu izdelka. V garancijskem obdobju ima kupec pravico, da po odložitvi izdelka skupaj z garancijskim listom in dokazilom o plačilu prodajalcu ali pooblaščenemu zastopniku prodajalca brezplačno odpravi napako. Kupec je dolžan prodajo dodatke, dokumentacijo in navodila prodajalcu ali pooblaščenemu zastopniku prodajalca predložiti le, če je to pomembno za oceno stanja izdelka pri uveljavljanju odgovornosti za napake na izdelku. Če je izdelek pokvarjen, ima kupec pravico vložiti pritožbo v prostorih prodajalca v skladu z določbami čl. § 18 odst . 2 zakona z dostavo izdelka prodajalcu.

Prodajalec kupcu svetuje, naj zavarova pošiljko z izdelkom. poslano izdelek s prodajalcem pošti sprejema. Začetek pritožbenega postopka je tudi dan pritožbe. Zahtevani izdelek je treba dostaviti na sedež prodajalca, razen če prodajalec ali imenovana oseba ne določa drugače (npr. Dostavo izdelka neposredno imenovani osebi).

Prodajalec je dolžan zahtevek sprejeti v kateri koli ustanovi, v kateri je možen sprejem zahtevka, to je na njegovem sedežu ali pri imenovani osebi v skladu z določbami določb čl. § 18 odst . 2 zakona. Prodajalec mora na kraju, ki je določen za sprejemanje reklamacij, zagotoviti prisotnost osebe, pooblaščene za obravnavanje reklamacij v skladu z določbami čl. § 18 odst . 3 zakona. Kupec je dolžan uveljavljati pomanjkljivosti izdelka pri Prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja, sicer kupec izgubi pravico do Prodajalca za brezplačno odpravo pomanjkljivosti. Prodajalec ali določena oseba kupcu izda potrdilo o zahtevku izdelka v ustrezni obliki, ki jo izbere prodajalec, npr. v obliki e-pošte ali v pisni obliki, v kateri je dolžan natančno navesti pomanjkljivosti izdelka v skladu z določbami čl. § 18 odst . 5 zakona in potrošnika seznaniti s svojimi pravicami po § 622 in ust. § 623 civilnega zakonika. Če je reklamacija vložena s pomočjo komunikacije na daljavo, je prodajalec dolžan kupcu takoj poslati potrditev reklamacije; če potrditve ni mogoče vročiti takoj, jo je treba predložiti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje skupaj z dokazilom o obravnavanju pritožb; potrditve zahtevka ni treba izročiti, če ima kupec možnost, da zahtevek dokaže drugače. Na podlagi odločitve kupca, katere od njegovih pravic po § 622 in ust. Uporablja se odstavek 623 Civilnega zakonika, prodajalec ali imenovana oseba pa mora določiti način reševanja pritožbe v skladu z določbami § 2 naj. m) zakona takoj, v bolj zapletenih primerih v roku 3 dni od začetka pritožbenega postopka, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena stanja izdelka, najpozneje v 30 dneh od dneva pritožbenega postopka. Po določitvi načina poravnave zahtevka bo prodajalec ali imenovana oseba zahtevek obdelala takoj, v utemeljenih primerih pa lahko zahtevek poravnate pozneje. Vendar pa zahtevka ne smete obdelati dlje kot 30 dni od datuma zahtevka. Po izteku roka za poravnavo reklamacije ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ali pravice do zamenjave izdelka na nov izdelek. Prodajalec kupca obvesti o zaključku pritožbenega postopka in rezultatu reklamacije v obrazcu, o katerem sta se dogovorili obe stranki (po elektronski pošti), hkrati pa bo kupcu dostavljen pritožbeni protokol z izdelkom. Če je kupec v prvih 12 mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vložil zahtevek za izdelek, lahko prodajalec zavrne zahtevek le na podlagi izvedenskega mnenja ali mnenja pooblaščene, priglašene ali pooblaščene osebe ali mnenja imenovane osebe. Ne glede na rezultat strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati plačila strokovne ocene izdelka ali drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno izdelka. Če je kupec vložil zahtevek za izdelek po 12 mesecih od sklenitve kupne pogodbe in ga je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je zahtevek poravnala, v dokumentu o poravnavi zahtevka navesti, komu lahko kupec izdelek pošlje v strokovno oceno. Če kupec izdelek pošlje v strokovno oceno imenovani osebi, navedeni v dokumentu o poravnavi zahtevka, stroške izvedenske ocene izdelka in vse druge povezane razumno nastale stroške krije prodajalec ne glede na rezultat izvedenske ocene. Če kupec dokaže prodajalčevo odgovornost za zatrjevano napako na izdelku s strokovno presojo, lahko zahtevek ponovno zahteva; garancijska doba ne poteče med strokovno oceno izdelka. Prodajalec je dolžan kupcu v roku 14 dni od dneva reklamacije povrniti vse stroške, ki so nastali za strokovno oceno izdelka, ter vse razumne stroške. Reklamiranega zahtevka ni mogoče zavrniti.

Kupec ni upravičen zahtevati garancije za napake, o katerih je bil prodajalec obveščen v času sklenitve pogodbe ali ki jih je glede na okoliščine, v katerih je bila pogodba sklenjena, moral vedeti.

Pravico do garancijskih zahtevkov s strani kupca se konča:

·   če ni predložen dokazila o plačilu,

·   če ne poročajo o očitnih napakah pri prevzemu izdelka,

·   iztek garancijske dobe izdelka,

·   mehanske poškodbe izdelka, ki jih povzroči kupec,

·   uporabo izdelka v pogojih, ki ne ustrezajo njihovim naravnim, kemičnim in mehanskim razmeram,

·   nepravilno ravnanje, servisiranje ali zanemarjanje nege izdelka,

·   poškodbe izdelka zaradi prekomernega nalaganja ali uporabe v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji, splošnimi načeli, tehničnimi standardi ali varnostnimi predpisi, ki veljajo na Slovaškem,

·   poškodbe izdelka zaradi neizogibnih in / ali nepredvidljivih dogodkov,

·   poškodba izdelka zaradi nenamernega poslabšanja in naključnega poslabšanja,

·   nestrokovno posredovanje,

·   prometna škoda ,

·   škoda zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali druge višje sile,

·   s posegi v nepooblaščeno osebo.


Prodajalec je dolžan obravnavati reklamacijo in končati zahtevek na en od naslednjih načinov:

·   Z oddajo popravljenega izdelka

·   zamenjava izdelka,

·   s vračilom kupnine izdelka,

·   s plačilom razumnega popusta na ceno izdelka,

·   pisni poziv za sprejem izvedbe, ki ga določi prodajalec,

·   z utemeljeno zavrnitvijo zahtevka za izdelek.

Prodajalec mora izdati pisni dokument o načinu določanja obravnave pritožbe in obravnave reklamacije najkasneje v 30 dneh od dneva reklamacije poštni ali kurirski ali ponudnik storitev dostave ali po elektronski pošti.

Garancijski rok je 12 mesecev (razen če ni določen drug garancijski rok za posebne primere) in začne teči od datuma, ko kupec izdelek prejme. Garancijsko obdobje se podaljša za obdobje, v katerem kupec zaradi garancijskega popravila izdelka ni mogel uporabljati izdelka.

V primeru zamenjave proizvoda za nov kupec dobi dokument za navedbo zamenjati izdelek, in vse druge pritožbe se uporabljajo za prvotni dobavnice in dokument pritožbe. V primeru zamenjave z novim izdelkom, se ponovno začne, je garancijski rok od prevzema novega izdelka, vendar je nov izdelek. Če prodajalec prekliče pritožbeni postopek kot upravičeno zavrnitev reklamacije, vendar pomanjkljivost izdelka objektivno obstaja in ni bila odstranjena, lahko kupec svojo pravico do odprave pomanjkljivosti izdelka prek sodišča.

Odgovornost za pomanjkljivosti prodanega
civilnega zakonika
§ 622

1.                  Če je napako mogoče odstraniti, ima kupec pravico, da jo brezplačno in pravočasno odstrani. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

2.                 Namesto da bi napako odpravil, lahko kupec zahteva zamenjavo artikla ali, če pomanjkljivost zadeva le del artikla, zamenjavo dela, če prodajalcu to ne povzroča nesorazmernih stroškov glede na ceno izdelka ali resnost napake.

3.                 Prodajalec lahko namesto pomanjkljivosti odpravi pomanjkljivo blago z napako, razen če kupec to povzroči resne težave.

§ 623

1.                 Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje, da bi bila stvar pravilno uporabljena kot stvar brez napak, ima kupec pravico zamenjati stvar ali odstopiti od pogodbe. Kupec pripada enakim pravicam v primeru odstranljivih napak, če pa kupec stvari ne more pravilno uporabiti zaradi ponovitve napake po popravilu ali večjega števila napak.

2.                 V primeru drugih nepopravljivih napak ima kupec pravico do ugodnega popusta na ceno artikla.

Kupec je dolžan takoj po dostavi preveriti pošiljko, torej izdelek in embalažo. Če kupec ugotovi, da je izdelek ali embalaža izdelka mehansko poškodovana, je dolžan obvestiti prevoznika in v njegovi prisotnosti preveriti stanje izdelka. Če je med prenosom kupcu izdelek poškodovan, mora prevoznik takoj evidentirati obseg in naravo škode na izdelku (evidenca škode), katere točnost potrdi prevzemnica. Za škodo med prevozom je odgovoren prevoznik, saj je ves izdelek zavarovan. Prodajalec lahko na podlagi take evidence, ki je bila dostavljena prodajalcu, po sklenitvi škodnega dogodka pri prevozniku zagotovi odpravo pomanjkljivosti izdelka, popust na izdelek ali v primeru nepopravljivih napak na izdelku kupcu kupi nov izdelek.

Zahtevki za mehansko poškodbo izdelka, ki ob prejemu pošiljke niso bili vidni, je treba vložiti takoj po prejemu pošiljke, vendar najpozneje v 24 urah po prejemu izdelka. Kasnejših trditev o mehanskih poškodbah izdelka ni več mogoče sprejeti.

Pred prvo uporabo je kupec dolžan študij slovaškega garancijo, vključno z navodili za obratovanje in nato dosledno upravljanje te informacije.

Kupec je dolžan preveriti popolnost paketa ob prejemu izdelka. Kupec mora ob dostavi kurirja na kraju samem napisati reklamacijsko pritožbo o nepopolnosti paketa.

Garancija ne zajema običajne obrabe (ali njenih delov), ki jo povzroči uporaba. Zato krajše življenjske dobe izdelka ni mogoče šteti za napako in je ni mogoče uveljavljati. Manjša sprememba vzorca tekalne plasti je pridržana in ni predmet pritožbe. Pravice, ki izhajajo iz odgovornosti za napake , veljajo za prodajalca, od katerega je bila stvar kupljena. Vendar, če obstaja drug podjetnik namenjen za popravilo (pooblaščeni center), ki je na mestu prodajalca ali kupca v mestu za bližje velja kupec pravico do popravila na podjetnika naj bi prenos popravilo garancijo. Če na ta način ni mogoče zagotoviti popravila, bo prodajalec poskrbel za popravilo. Če je za popravilo določena druga oseba (npr. Pooblaščeni servis), je prodajalec dolžan sprejeti reklamacijo. Prodajalec je dolžan pritožbo sprejeti, vendar jo nato posredovati pooblaščenemu centru. Prodajalec se o reklamaciji odloči takoj, v težkih primerih pa na podlagi izjave pooblaščenega servisa. To obdobje ne vključuje časa, potrebnega za strokovno presojo pomanjkljivosti.

Pritožbeni postopek

Če želite vložiti zahtevek, sledite tem korakom:

Pošljite e-poštno sporočilo na e-poštni naslov prodajalca, v katerem je navedeno:

·   Številka naročila

·   Ime izdelka

·   Opis napake


Ko pošiljate izdelek, se prepričajte, da izdelek pravilno pakirate in uporabite dušilni material ali ustrezne zalivke, da preprečite poškodbe izdelka med pošiljanjem. Kupec je dolžan izdelke dostaviti na naslov prodajalca, skupaj z izpolnjenim obrazcem za vračilo ali priložiti spremno pismo, ki vsebuje ime, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, datum in podpis stranke.

12. Končne in druge določbe


Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev. Obveznost pisnega obveščanja o spremembi teh Splošnih pogojev je izpolnjena tako, da jo postavite na prodajalčevo elektronsko trgovino. Za odnose, ki jih ti splošni pogoji poslovanja ne urejajo, veljajo ustrezne določbe civilnega zakonika, trgovinskega zakonika, zakona št. O elektronskem poslovanju (na podlagi Direktive 2000/31 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000) in o spremembi zakona št. O državnem nadzoru notranjega trga z vprašanji varstva potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. Kot je bil spremenjen in Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov. Ti splošni pogoji za kupca začnejo veljati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. Kupec z oddajo naročila potrdi, da je prebral in razumel te Splošne pogoje. Če stranka ni zadovoljna z načinom, kako je prodajalec opremljeno njegovo pritožbo, ali je mnenje, da je prodajalec kršene njegove pravice, ima stranka pravico, da se obrnite na prodajalca, da zahteva korektivne ukrepe. Če se prodajalec na naročnikovo zahtevo odzove v skladu s prejšnjim stavkom ali ne odgovori v 30 dneh od datuma, ko ga je stranka odposlala, ima kupec pravico vložiti alternativno rešitev spora v skladu z 12. členom zakona št. O alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih aktov. Pristojni organ za alternativno reševanje sporov s prodajalcem je slovaška trgovinska inšpekcija ali druga ustrezna pooblaščena pravna oseba, registrirana na seznamu subjektov alternativnega reševanja sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarsko slovaško republiko (seznam je na voljo na spletni strani http: // www.mhsr.sk) ; kupec ima pravico izbrati, na katero od teh oseb ADR se obrniti. Stranka lahko uporabi spletno platformo za reševanje sporov, ki je na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/, da predloži predlog za alternativno reševanje potrošniškega spora.

V Banskiá Bystrica, 8.6.2016.

Product added to wishlist