Identifiering av operatören

Operatören av onlinebutiken CONFER.shop (nedan kallad butiken) och personuppgiftsbehandlaren för butiken är företaget Confer, s.r.o., med säte på Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovakien, ID nummer: 36713201, registrerad vid tingsrätten i Banská Bystrica, infoga nr. 12423/S, sektion: Sro. Kontakt för hantering av frågor som rör skydd och behandling av personuppgifter - telefon: 0915 788 512, e-post: info@confer.shop

Personlig information

Enligt lag 18/2018 Coll. om skydd av personuppgifter definieras personuppgifter som: "All information som avser en identifierad fysisk person, eller en identifierbar fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt på grundval av en allmänt tillämplig identifierare, annan identifierare som t.ex. namn, efternamn, identifikationsnummer, platsdata* eller onlineidentifierare, eller baserat på en eller flera egenskaper eller tecken som utgör dess fysiska identitet, fysiologiska identitet, genetiska identitet, psykologiska identitet, mentala identitet, ekonomiska identitet, kulturella identitet eller sociala identitet ".

* Platsuppgifter - § 57 mom. 2 å lag nr. 351/2011 Coll. om elektronisk kommunikation i dess ändrade lydelse.

Behandling av personuppgifter

Vi förklarar att våra system är skyddade mot missbruk av personuppgifter, alla personuppgifter betraktas som strikt konfidentiella och hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer under behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (nedan kallad GDPR), som upphäver direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) och i enlighet med lag nr. 18/2018 Saml. om skydd av personuppgifter, i dess ändrade lydelse.

Företaget Confer, s.r.o. kommer att behandla (samla in, lagra och använda) lämnade personuppgifter på ett sätt som är i enlighet med lag 18/2018 Coll. om skydd av personuppgifter. Vi kommer att sträva efter att hålla registrerades personuppgifter korrekta och uppdaterade och kommer inte att behålla dem längre än nödvändigt.

Verksamhetsutövaren är skyldig att lagra uppgifter i enlighet med lagen, till exempel uppgifter som behövs för inkomstskatt och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska sparas kan också styras av specifika krav från näringslivet och överenskomna rutiner. Personuppgifter kan lagras utöver de angivna perioderna också beroende på individuella affärsbehov.

Detta integritetsmeddelande anger vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dessa uppgifter, de personer och enheter vi delar dessa uppgifter med och de val du har om vårt företags användning av uppgifterna. Detta meddelande beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda informationssäkerheten. Nedan finns sätt du kan kontakta oss för att:

• fått tillgång till de personuppgifter som du lämnar till oss, kan korrigera, blockera eller radera dessa personuppgifter,

• kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter som du tidigare har beviljat,

• de kunde meddela oss att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial, och

• de kan fråga vad som helst som rör förfarandena för att skydda dina personuppgifter.

För att kunna tillhandahålla säljtjänster i butiken måste vi samla in de berörda personernas personuppgifter för korrespondens- och faktureringsändamål. Vi åtar oss i alla fall att säkerställa att den information vi samlar in och använder är lämplig för detta ändamål och inte utgör en kränkning av de berörda personernas integritet. När det gäller kontakt i marknadsföringssyfte kommer företaget att kontakta de berörda personerna för ytterligare samtycke till behandling av personuppgifter, om det inte är ett berättigat intresse. Företaget Confer, s.r.o. samlar endast in nödvändiga personuppgifter i syfte att korrekt behandla din beställning i butiken och informera dig om dess framsteg. Det här är följande data:

• Beställarens namn och efternamn

• beställarens e-post

• Beställarens faktureringsadress i syfte att utfärda ett skattedokument

• leveransadress till beställaren för orderleverans

• telefonkontakt till beställaren för behov av kommunikation med kunden från vår sida och från orderleverantörernas sida

• eventuella IČO, TIN och VAT IČ i syfte att utfärda ett skattedokument

Därefter behandlar vi alla andra beställningar från beställaren.

Vi försäkrar att vi vid behandling av personuppgifter inte profilerar de berörda personernas uppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter av Confer, s.r.o. det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet om köp av varor, det vill säga för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Kontakta berörda personer

Vårt mål är inte att kränka de berörda personernas integritet och i detta sammanhang förbinder vi oss att inte ställa irrelevanta eller onödiga frågor. Dessutom är informationen som registrerade lämnar föremål för strikta åtgärder och procedurer för att minimera risken för obehörig åtkomst eller avslöjande.

Förmedlare som är mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifterna för de berörda personerna till tredje part som är avtalsmässigt överenskomna med vårt företag under samarbetet med dig. Alla tredje parter som vi kan dela registrerade med är skyldiga att lagra dessa uppgifter på ett säkert sätt och använda dem enbart för att utföra den tjänst de tillhandahåller till registrerade för vår räkning. När mellanhänderna inte längre behöver personuppgifterna för de berörda personerna för att tillhandahålla denna tjänst, går de vidare enligt lag 18/2018 Coll. Om det är nödvändigt att överföra de känsliga personuppgifterna för de berörda personerna till en tredje part för tillhandahållande av tjänsten, kommer vi att göra det endast under villkoren för att inhämta samtycke från de berörda personerna, om det inte finns en skyldighet att göra något annat förordning.

Lista över våra mellanhänder som är mottagare av personuppgifter:

• ett redovisningsföretag baserat i Slovakien

• värdföretag med huvudkontor och datacenter i Europeiska unionen

• Heureka Shopping s.r.o., med huvudkontor på Karolinská 650/1, 186 00 Prag 8 – Karlín, Tjeckien – bearbetare av skickade frågeformulär för Heureka-tjänsten – verifierade av kunder för att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls kunder. Som en del av nöjdhetsutvärderingen och andra undersökningar överför operatören, endast på basis av kundens uttryckliga samtycke, hans personuppgifter inom ramen för e-postadressen till en tredje part - mellanhandsföretaget Heureka Shopping s.r.o., som behandlar personuppgifter som lämnas på detta sätt under en period av 3 år.

• bud- och transportföretag som säkerställer leverans av varor:

                      ◦ TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, Slovakien

Samtycke

Om vi ​​ber dig om känsliga personuppgifter kommer vi alltid att meddela dig i förväg och ange anledningen till och hur dessa personuppgifter kommer att användas.

Kundens rättigheter som registrerad

Närhelst vi äger eller behandlar en kunds personuppgifter har kunden – registrerad – följande rättigheter:

• Rätt till tillgång – rätten att begära en kopia av den information vi har om kunden.

• Rätt till rättelse – rätten att korrigera uppgifter vi har om kunden som är felaktiga eller ofullständiga.

• Rätt att bli glömd – under vissa omständigheter kan en kund begära att de uppgifter vi har om dem raderas från våra register.

• Rätten att begränsa behandlingen – om vissa förutsättningar gäller för att de ska ha rätt att begränsa behandlingen.

• Rätt till portabilitet – rätten att få de uppgifter vi har om kunden överförda till en annan organisation.

• Rätt att invända – rätten att invända mot vissa typer av behandling, till exempel direktmarknadsföring.

• Rätten att invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering; även rätten till rättsverkningarna av automatiserad behandling eller profilering.

• Rätt till domstolsprövning: i händelse av att företaget vägrar en kunds begäran om rätt till tillgång kommer vi att ge kunden en anledning till varför. Kunden har rätt att klaga enligt nedan.

Den berörda personen kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Confer, s.r.o. som följer:

• skriftligt, genom att skicka ett brev till adressen till företagets huvudkontor,

• elektroniskt, genom att skicka ett e-postmeddelande till ovan nämnda e-postadress,

• per telefon på ovanstående nummer.

Information som tillhandahålls av oss till registrerade

• Kontaktuppgifter för relevant anställd för skydd av personuppgifter.

• Syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.

• Om behandlingen är baserad på legitima intressen hos organisationen eller en tredje part, information om dessa intressen.

• Kategorier av personuppgifter som samlas in, lagras och behandlas.

• Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna görs tillgängliga.

• Om företaget avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller till en internationell organisation, information om hur det säkerställer detta. EU har godkänt att personuppgifter skickas till vissa länder som uppfyller minimistandarden för skydd av personuppgifter. I andra fall kommer företaget att säkerställa genomförandet av specifika åtgärder för att säkra dina personuppgifter.

• Hur länge data kommer att lagras.

• Uppgifter om registrerades rätt till rättelse, radering, begränsning eller invändning mot behandling.

• Information om registrerades rätt att när som helst återkalla samtycke.

• Hur man lämnar in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

• Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett juridiskt eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal, samt om de berörda personerna är skyldiga att tillhandahålla personuppgifter och de möjliga konsekvenserna av att inte tillhandahålla sådana uppgifter.

• Källa till personuppgifter, om de inte samlats in direkt från registrerade.

• Alla detaljer och information om automatiserat beslutsfattande, såsom profilering, och all meningsfull information om logiken inblandad, såväl som innebörden och förväntade konsekvenser av sådan behandling.

Former av identifieringsdokument (ID) som krävs för att registrerade ska kunna bevisa sin identitet i förhållande till den begärda informationen

Företaget Confer, s.r.o. accepterar följande former av ID om information om de berörda personernas personuppgifter efterfrågas:

• ID-kort

• pass

• födelsebevis

Arkiveringsperiod (lagringsperiod)

Företaget kommer att behandla varje kunds personuppgifter i butiken under en period av 10 år från deras senaste beställning i butiken, såvida inte kunden – den registrerade – begär att deras personuppgifter raderas i förtid. Personuppgifter i syfte att uppfylla krav enligt lag (t.ex. bokföringslagen, mervärdesskattelagen, inkomstskattelagen, konsumentskyddslagen, arkiv- och registerlagen, etc.) bevaras under en period som är i enlighet med gällande lagbestämmelser av Slovakien och Europeiska unionen.

Misstanke om otillbörlig hantering av personuppgifter

Vid misstanke om att bolaget Confer, s.r.o. inte följer lagen kan du, utöver de möjligheter som lagen ger, även kontakta kontaktpersonen till Confer, s.r.o. via ovan nämnda kontaktuppgifter, som kan kontrollera förfarandet i ett specifikt fall och omedelbart begära en åtgärd. Den drabbade personen har rätt att lägga fram ett förslag om att inleda ett förfarande vid Slovakiens kontor för skydd av personuppgifter, om han anser att hans rättigheter som fastställs i GDPR eller relevanta rättsliga bestämmelser påverkas direkt.

Ändring eller radering av personuppgifter

Efter att ha loggat in i butiken har du möjlighet att ta reda på vilka personuppgifter vi registrerar om dig och du kan ändra eller radera dessa uppgifter. Observera att faktureringsuppgifter på utfärdade skattehandlingar inte kan raderas eller ändras av juridiska skäl. Om du vill avbryta din registrering helt i butiken och du inte har gjort någon beställning än, skicka bara ett e-postmeddelande till ovanstående kontakt-e-postadress. För dataändringar eller tillgång till dina uppgifter, använd vårt formulär.

Product added to wishlist