VOP CZ

1. Obecná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (specifikován v bodě 2) a kupujícím (specifikovaný v bodě 3), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží a služeb (dále jen "produktů") na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. Prodávající


Conference, sro
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 36713201
DIČ: 2022289104
IČ DPH: SK2022289104

Zapsal: Okresní soud Banská Bystrica, vložka č. 12423 / S, oddíl Sro

Bankovní spojení: Tatra banka, as ., Hodžovo náměstí 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: 2926828855
Kód banky: 1100
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2682 8855

Telefonický kontakt: +421 915 788 512
E-mailový kontakt: info@confer.shop

Adresa pro vrácení produktů a zaslání reklamace:
conference, sro
Štiavnická 7
034 01 Ružomberok
Na této adrese může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět.

Zákaznický servis: prostřednictvím telefonického nebo e-mailového kontaktu v pracovní dny (pondělí - pátek) mezi 8:00 - 16:00 hod.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI) Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel .: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb @ soi.sk

3. Kupující


Kupující - registrovaný uživatel systému - spotřebitel nebo podnikatel, fyzická nebo právnická osoba, která má na základě registrace nebo vyplnění svých kontaktních údajů právo objednat produkty nabízené v internetovém obchodě prodávajícího.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Podnikatelem se rozumí:

·   osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

·   osoba , která podniká na základě živnostenského oprávnění,

·   osoba , která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

·   osoba , která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu


Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen: dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu produkty v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu; zajistit, aby dodaný produkt splňoval platné právní předpisy České republiky (dále jen "SR"), předat kupujícímu nejpozději spolu s produktem v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání produktu a další doklady předepsané platnými právními předpisy. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané produkty. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti produktu není schopen dodat produkt kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v e-shopu prodávajícího, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen: převzít zakoupené nebo objednané produkty, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího, potvrdit v dodacím listu převzetí produktů svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby. Kupující má právo na dodání produktů v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

4. Internetový obchod


Internetový elektronický obchod (dále jen "e-shop") je internetová stránka prodávajícího nachádzjúca se na ineternetovej doméně confer.shop umístěné v síti Internet, která umožňuje nákup produktů na něm vystavených.

5. Objednávka, uzavření smlouvy


Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej produktu prodávajícím kupujícímu a vzniká závazným odesláním elektronického formuláře e-shopu, obsahujícího informace o kupujícím, seznam objednaných produktů z nabídky e-shopu a cenu těchto produktů. Objednávky je možné podat elektronicky, telefonicky nebo osobně. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí.

Zákazník si může přes e-shop objednat jakýkoli produkt, při kterém je umístěno tlačítko "Přidat do košíku". Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany provozovatele dojde elektronickým potvrzením (e-mailem) elektronické objednávky, čímž vzniká záväzkovoprávny vztah mezi provozovatelem a kupujícím.

Po stisknutí tlačítka "Přidat do košíku" se objednaný produkt automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo; pokud kupující má, tak i IČO, DIČ a IČ DPH; objednací kód produktu, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí produktu. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí. Podle § 588 Občanského zákoníku vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky av případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturovány. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

Lhůta po kterou je prodávající vázán svou nabídkou produktů prezentovaných na e-shopu prodávajícího včetně ceny je 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání a plnění spotřebitelských smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu, (který vychází ze Směrnice 2000/31 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000), Zákon č. 128/2002 Sb o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, se týkají zejména ustanovení Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku.

6. Odstoupení od smlouvy


Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti produktu, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel produktu dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat produkt zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena na e-shopu.

Spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od smlouvy za podmínek upravených Zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji produktů na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů a to do 14 dnů ode dne převzetí produktů i bez uvedení důvodu.

Produkty se považují za převzaté objednatelem okamžikem, kdy objednatel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaných produktů, nebo se:

a) produkty objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí produktu, který byl dodán jako poslední,

b) dodává produkt sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) produkt dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného produktu.

Spotřebitel je na odstoupení od smlouvy oprávněn použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí produkty prodávajícímu, a to zasláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým s prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Produkt nesmí jevit známky používání a musí být zaslán prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Spotřebitel má právo po převzetí produktu ve lhůtě na odstoupení produkty rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet produkty tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost produktů, nemá však právo zahájit produkty používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (produkt použitý ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud produkt jeví známky poškození nebo užívání, nebo produkt není kompletní, prodávající podle § 9 odst . 1, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí všechny platby, které od spotřebitele přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Následně za vrácené poškozený, používaný nebo nekompletní produkt si bude prodávající uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody ze strany spotřebitele dohodou nebo v občanském soudním řízení. Poškození obalu a produktu samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení produktu ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků .

Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktu, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků před tím, než mu je produkt doručen nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání produktu zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si produkt vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, náklady na vrácení produktu prodávajícímu nese spotřebitel.

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli tyto platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí produktu. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si produkt vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, pokud byl produkt předán k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu produkt, který je poškozený nebo neúplný, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy produktu a uvedení produktu do původního stavu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej produktu nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej produktu zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele produktu vyrobeného na míru nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodej produktu uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

e) prodej produktu, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným produktem,

f) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného produktu než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo produkty předem neobjednal,

g) přeprava produktů, nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě.

7. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana


Vyplněním závazné objednávky, zda registračního formuláře v rámci e-shopu prodávajícího, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím ao jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že údaje neposkytne třetí osobě a poskytnuté údaje bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. a zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy České republiky. Výjimku tvoří společnosti, kterými doručuje prodávající objednaný produkt kupujícímu, a kterým za tímto účelem může poskytnout prodávající kontaktní údaje na kupujícího. Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu). Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu Zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na e-shopu ihned po přihlášení.

8. Způsoby platby, platební podmínky


Všechny ceny produktů jsou uvedeny koncové. Za produkty lze taktéž platit bankovním převodem na účet společnosti prodávajícího. V případě platby bankovním převodem si kupující může po potvrzení objednávky vytisknout zálohovou fakturu zaslanou e-mailem, která obsahuje informace o produktu, ceně a účtu prodávajícího, na který je třeba zálohovou fakturu uhradit. Při platbě převodem je třeba zadat jako variabilní symbol číslo objednávky.

9. Dodací podmínky


Standardní dodací lhůty v pracovních dnech jsou zpravidla uvedeny u každého produktu na e-shopu. V případě, že objednaný produkt nemáme na skladě my ani náš dodavatel, při telefonickém potvrzení objednávky vám sdělíme nejbližší možný termín dodání, obvykle do 30 kalendářních dnů nebo navrhneme vhodnou alternativu. V případě, že vás kurýr nezastihne, spojí se s vámi telefonicky na čísle uvedeném při registraci a dohodne si nejvhodnější termín dodání produktu. Kupující je povinen objednaný produkt převzít na dohodnutém místě av dohodnutém čase. Až do úplného zaplacení ceny objednaného produktu objednatelem zůstává objednaný produkt ve vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy produkt i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že produkt nebo obal produktu je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav produktu. V případě zjištění poškození produktu je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození produktu, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady produktu, slevu na produkt nebo v případě neodstranitelných vad produktu dodat kupujícímu nový produkt. Běžné hodiny doručení jsou v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod.

Prodávající se zavazuje dodaťobjednané produkty kupujícímu na adresu, kterou kupující uvede v objednávce formuláři jako místo doručení. Produkty doručujeme kurýrní společností TOPTRANS, spedicí nebo našimi vozidly. Pro doručení kurýrem je třeba tel. číslo.

V případě zájmu na osobní odběr, bude klient informován mailem, že jeho produkt už je připraven na výdejním místě a může si ho převzít v následujících 7 kalendářních dnech od doručení informace.

Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, posíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

10. Poštovné a balné


Kurýr: cena v závislosti od množství dodávaného zboží
Osobní odběr: 0 €
Balné: cena v závislosti na množství dodávaného zboží

11. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)


Prodávající odpovídá za vady produktu a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Reklamační řád se vztahuje na produkt zakoupený kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na e-shopu prodávajícího. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na produkt, který vykazuje chyby, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Kupující je povinen provést prohlídku produktu při převzetí produktu. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době převzetí produktu. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení produktu spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení prodejci nebo oprávněnému zástupci prodávajícího. Příslušenství, dokumentace a návod je zákazník povinen předložit prodejci nebo oprávněnému zástupci prodávajícího jen tehdy, pokud má význam pro posouzení stavu produktu při uplatnění odpovědnosti za vady produktu. Pokud produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst . 2 Zákona tak, že doručí produkt do provozovny prodávajícího.

Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku s produktem si pojistit. Produkt zaslán na dobírku prodávající nepřebírá. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované produkt je nutné doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit produkt přímo určené osobě).

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst . 2 Zákona. V místě určeném na přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst . 3 Zákona. Kupující je povinen reklamovat vady produktu u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace produktu ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady produktu v souladu s ust. § 18 odst . 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu produktu, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu produktu za nový produkt. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem) a zároveň bude kupujícímu spolu s produktem doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci produktu uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení produktu"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení produktu ani jiné náklady spojené s odborným posouzením produktu. Pokud kupující reklamaci produktu uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat produkt na odborné posouzení. Pokud kupující produkt zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení produktu, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu produktu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení produktu záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení produktu, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na chyby, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

·   nepředložením dokladu o zaplacení,

·   neoznámením zjevných chyb při převzetí produktu,

·   uplynutím záruční doby produktu,

·   mechanickým poškozením produktu způsobeným kupujícím,

·   používáním produktu v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

·   neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o produkt,

·   poškozením produktu nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

·   poškozením produktu neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

·   poškozením produktu náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

·   neodborným zásahem,

·   poškozením při dopravě,

·   poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

·   zásahem do produktu k tomu neoprávněné osoby.


Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

·   předáním opraveného produktu,

·   výměnou produktu,

·   vrácením kupní ceny produktu,

·   vyplacením přiměřené slevy z ceny produktu,

·   písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

·   odůvodněným zamítnutím reklamace produktu.

Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

Záruční doba je 12 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí produktu kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat produkt z důvodu záruční opravy produktu.

V případě výměny produktu za nový dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněn produkt, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny produktu za nový začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového produktu, ale pouze na nový produkt. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba produktu objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění chyby produktu prostřednictvím soudu.

Odpovědnost za vady prodané věci
Občanský zákoník
§ 622

1.                  Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

2.                 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu produktu nebo závažnost vady.

3.                 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

§ 623

1.                 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

2.                 Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy produkt i jeho obal bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že produkt nebo obal produktu je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav produktu. V případě zjištění poškození produktu při jeho předávání kupujícímu je přepravce povinen ihned vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození produktu (škodní zápis), jehož správnost potvrdí přejímající. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškerý produkt je pojištěn. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění vady produktu, slevu na produkt nebo v případě neodstranitelných vad produktu dodat kupujícímu nový produkt.

Reklamace mechanického poškození produktu, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení tproduktu. Pozdější reklamace mechanického poškození produktu již není možné uznat.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Zákazník je povinen při převzetí produktu zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost produktu tedy nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Drobná změna dezénu je vyhrazena a není předmětem reklamace. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Avšak pokud existuje jiný podnikatel určený k opravě (autorizované středisko), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího blíže, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Pokud je na provedení opravy určena jiná osoba (např. Autorizovaný servis), je prodávající povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, ale potom ji postoupí autorizovanému středisku. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech na základě vyjádření autorizovaného servisu. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

Postup při reklamaci

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

Pošlete e-mail na e-mailovou adresu prodávajícího, kde uvedete:

·   číslo objednávky

·   Název produktu

·   Popis závady


Při zasílání produktu prosím dbejte na správné zabalení produktu a použijte tlumící materiál nebo správně výplně, aby se produkt při přepravě nepoškodil. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit produkty na adresu prodávajícího, spolu s vyplněným formulářem pro zpětné zásilky nebo přiložte průvodní dopis, který bude obsahovat jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, datum a podpis zákazníka.

12. Závěrečná ustanovení a další ustanovení


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na e-shopu prodávajícího. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu, (který vychází ze Směrnice 2000/31 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000) ao změně zákona č. 128/2002 Sb o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a porozuměl jim. V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http: // www.mhsr.sk) ; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

V Banské Bystrici, dne 8.6.2016.

Product added to wishlist