1. Algemene bepaling

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) regelen de rechten en plichten van de contractpartijen die voortvloeien uit het koopcontract gesloten tussen de verkoper (gespecificeerd in punt 2) en de koper (gespecificeerd in punt 3), het onderwerp waarvan de aankoop en verkoop van goederen en diensten (hierna alleen "producten") op de e-commercewebsite van de verkoper is.

2. Verkoper

Confer, s.r.o.

Kremnica 3

974 05 Banska Bystrica

Slowakije ID: 36713201

Btw-nummer: SK2022289104

Geregistreerd door: Okresný súd Banská Bystrica, voeg nr. 12423/S, sectie: Sro

Bankaansluiting: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Rekeningnummer: 2926828855

Bankcode: 1100 BIC/SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK80 1100 0000 0029 2682 8855

Telefonisch contact: +3197010258454

E-mailcontact: info@confer.shop

Adres voor het retourneren van producten en het indienen van klachten:

Confer, s.r.o.

Stiavnická 7

034 01 Ružomberok

Op dit adres kan de koper goederen of diensten claimen, een klacht indienen of een ander initiatief nemen.

Klantenservice: via telefonisch of e-mail contact op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 8.00 en 16.00 uur.

Toezichthoudende autoriteit:

Slowaakse handelsinspectie (SOI) Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

afdeling technische productcontrole en consumentenbescherming

Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71

Telefax: 048/4124 693

E-mail: bb@soi.sk

3. Koper

Koper - geregistreerde gebruiker van het systeem - consument of ondernemer, natuurlijke of rechtspersoon die op basis van registratie of het invullen van zijn contactgegevens het recht heeft om producten te bestellen die worden aangeboden in de online winkel van de verkoper.

Een consument is een natuurlijke persoon die bij het sluiten en uitvoeren van een consumentenovereenkomst niet handelt in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, werk of beroep.

Onder ondernemers wordt verstaan:

• een persoon ingeschreven in het handelsregister,

• een persoon die zaken doet op basis van een handelsvergunning,

• een persoon die zaken doet op basis van een vergunning anders dan een handelsvergunning volgens bijzondere regelgeving,

• een persoon die landbouwproductie bedient en geregistreerd staat volgens een bijzondere regeling

Rechten en plichten van de verkoper

De verkoper is verplicht om: op basis van de door de verkoper bevestigde bestelling, de producten aan de koper te leveren in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en datum en ze te verpakken of voor transport uit te rusten op een manier die nodig is voor hun behoud en bescherming; ervoor te zorgen dat het geleverde product voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek (hierna "SR" genoemd), om samen met het product uiterlijk in schriftelijke of elektronische vorm alle documenten te overhandigen die nodig zijn voor de overname en het gebruik van het product en andere documenten voorgeschreven door toepasselijke wettelijke voorschriften. De verkoper heeft recht op behoorlijke en tijdige betaling van de koopprijs door de koper voor de geleverde producten. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren als hij, vanwege uitverkochte voorraden of onbeschikbaarheid van het product, het product niet aan de koper kan leveren binnen de door deze AV bepaalde termijn of tegen de prijs vermeld in de e-mail van de verkoper. winkel, tenzij hij met de klant een andere levering afspreekt. De klant wordt telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de herroeping van de bestelling en in geval van betaling van de aankoopprijs of een deel daarvan wordt het geld binnen 14 dagen op de door hem opgegeven rekening teruggestort, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.

Rechten en plichten van de koper

De koper is verplicht om: de gekochte of bestelde producten over te nemen, de overeengekomen koopprijs aan de verkoper te betalen binnen de overeengekomen vervaldatum, de goede handelsnaam van de verkoper niet te schaden, de aanvaarding van de producten in de afleveringsbon te bevestigen met zijn handtekening of de handtekening van een door hem gemachtigde persoon. De koper heeft het recht om producten te leveren in de hoeveelheid, kwaliteit, datum en plaats die door de contractpartijen zijn overeengekomen bij de bindende aanvaarding van de bestelling.

4. Online winkel

Internet-elektronische winkel (hierna "e-shop" genoemd) is de website van de verkoper die zich op het internetdomein confer.shop op internet bevindt en die de aankoop van de daarop weergegeven producten mogelijk maakt.

5. Bestelling, contractafsluiting

Een bestelling is een koopovereenkomst op basis waarvan de verkoper het product aan de koper verkoopt en komt tot stand door de bindende indiening van een elektronisch e-shop-formulier met informatie over de koper, een lijst met bestelde producten uit het e-shop-aanbod en de prijs van deze producten. Bestellingen kunnen elektronisch, telefonisch of persoonlijk worden geplaatst. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Via de e-shop kan de klant elk product bestellen met de knop "Toevoegen aan winkelwagen". Alle ontvangen elektronische bestellingen worden beschouwd als een voorstel tot het sluiten van een koopovereenkomst en zijn niet bindend. De aanvaarding van het voorstel tot het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vindt plaats door elektronische bevestiging (e-mail) van de elektronische bestelling, waardoor een juridisch bindende relatie tussen de ondernemer en de koper ontstaat.

Via de e-shop kan de klant elk product bestellen met de knop "Toevoegen aan winkelwagen". Alle ontvangen elektronische bestellingen worden beschouwd als een voorstel tot het sluiten van een koopovereenkomst en zijn niet bindend. De aanvaarding van het voorstel tot het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vindt plaats door elektronische bevestiging (e-mail) van de elektronische bestelling, waardoor een juridisch bindende relatie tussen de ondernemer en de koper ontstaat.

Nadat u op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" hebt gedrukt, wordt het bestelde product automatisch toegevoegd aan de winkelwagen, die op elk moment kan worden bekeken. De voorwaarde voor de geldigheid van de elektronische bestelling is het waarheidsgetrouw en volledig invullen van alle vereiste gegevens en details in het registratieformulier. Elke bestelling moet bevatten: naam koper, contactpersoon, post- en factuuradres, telefoonnummer; als de koper een ID-nummer, btw-nummer en btw-nummer heeft; productbestelcode, aantal stuks, uitgiftedatum bestelling, betaalmethode, afhaalmethode product. De verkoper behandelt bestellingen in de volgorde waarin ze binnenkomen. Volgens § 588 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht het gekochte object aan de koper te overhandigen en is de koper verplicht het gekochte object over te nemen en de overeengekomen prijs ervoor aan de verkoper te betalen. De koper heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren, alleen op de dag dat de bestelling is geplaatst en als de producten nog niet door de verkoper zijn gefactureerd. De bestelling kan telefonisch of schriftelijk (e-mail of post) worden geannuleerd. De bevestiging van de annulering van de bestelling wordt door de verkoper schriftelijk aan de koper meegedeeld (per e-mail of post). De koper erkent volledig elektronische communicatie voornamelijk via de e-shop, e-mailcommunicatie evenals telefonische communicatie.

De periode waarin de verkoper gebonden is aan zijn aanbod van producten gepresenteerd op de e-shop van de verkoper, inclusief de prijs, is 24 uur na verzending van de kennisgeving van aanvaarding van de bestelling aan de koper.

Naast de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn er ook bijzondere bepalingen van toepassing op zakelijke relaties (evenals andere rechtsbetrekkingen die daaruit kunnen voortvloeien) met natuurlijke personen die niet handelen bij het sluiten en uitvoeren van consumentenovereenkomsten in overeenstemming met deze AV in het kader van hun zakelijke activiteiten, arbeids- of beroepsregelgeving, in het bijzonder wet nr. 102/2014 Coll. betreffende consumentenbescherming bij de verkoop van producten of het verlenen van diensten op basis van een op afstand gesloten overeenkomst of een buiten de verkoopruimte van de verkoper gesloten overeenkomst en betreffende wijzigingen van bepaalde wetten, Wet nr. 250/2007 Coll. betreffende consumentenbescherming en wijziging van wet nr. 372/1990 Coll. inzake overtredingen zoals gewijzigd, Wet nr. 22/2004 Coll. inzake elektronische handel (gebaseerd op Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000), wet nr. 128/2002 Coll. over staatscontrole op de interne markt op het gebied van consumentenbescherming en over wijzigingen van bepaalde wetten. Voor zakelijke relaties (evenals andere rechtsbetrekkingen die daaruit kunnen voortvloeien) met rechtspersonen, of bij natuurlijke personen - ondernemers zijn in het bijzonder de bepalingen van het Wetboek van Koophandel van toepassing, of van het Burgerlijk Wetboek.

6. Terugtrekking uit het contract

De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract als de voorraad is uitverkocht, het product niet beschikbaar is, of als de fabrikant, importeur of leverancier van het product dat is overeengekomen in het koopcontract de productie heeft stopgezet of zulke ernstige wijzigingen heeft aangebracht dat het onmogelijk is om voldoen aan de verplichtingen van de verkoper die voortvloeien uit het koopcontract of om redenen van overmacht, of indien hij, zelfs na alle inspanningen te hebben geleverd die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, niet in staat is het product aan de klant te leveren binnen de door deze voorwaarden bepaalde termijn en voorwaarden of tegen de prijs vermeld op de e-shop.

De consument heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract onder de voorwaarden geregeld door wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van producten op basis van een op afstand gesloten overeenkomst of een overeenkomst die buiten de verkoopruimten van de verkoper is gesloten en betreffende de wijziging van bepaalde wetten binnen 14 dagen vanaf de datum van overname van de producten, zelfs zonder opgave van redenen.

De producten worden geacht door de klant te zijn overgenomen op het moment dat de klant, of een door hem aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, alle onderdelen van de bestelde producten in ontvangst neemt, of indien:

a) door de consument in één bestelling bestelde producten worden apart geleverd, op het moment van overname van het laatst geleverde product,

b) een product levert dat uit meerdere onderdelen of onderdelen bestaat, op het moment van overname van het laatste onderdeel of onderdeel,

c) levert het product herhaaldelijk af gedurende de gedefinieerde periode, op het moment van overname van het eerst geleverde product.

Om de overeenkomst te herroepen, heeft de consument het recht om het formulier te gebruiken dat bijlage nr. 1 van deze voorwaarden. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te herroepen, zendt hij de producten uiterlijk binnen 14 dagen terug naar de verkoper door ze te sturen naar het hierboven vermelde adres van het hoofdkantoor van de verkoper of op een andere vooraf met de verkoper overeengekomen manier. vanaf de dag dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de overeenkomst te herroepen. Het product mag geen gebruikssporen vertonen en moet samen met het aankoopbewijs, alle accessoires, documentatie, verpakking etc. naar de verkoper worden gestuurd. Na ontvangst van het product heeft de consument binnen de herroepingstermijn het recht om de producten uit te pakken en te testen op dezelfde manier als bij aankoop in een traditionele fysieke winkel. de producten testen om de eigenschappen en functionaliteit van de producten te achterhalen, maar hij heeft niet het recht om de producten in gebruik te nemen en na enkele dagen terug te sturen naar de verkoper (een product dat meer gebruikt is dan voldoende is voor het testen ervan kan niet worden geretourneerd, tenzij de verkoper in een specifiek geval anders beslist). Als het product tekenen van schade of gebruik vertoont, of als het product niet compleet is, is de verkoper volgens § 9 par. 1, zonder onnodige vertraging, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van bezorging van het bericht van herroeping van de overeenkomst, alle betalingen terugbetalen die de consument heeft ontvangen op basis van de overeenkomst of in verband daarmee. Vervolgens zal de verkoper voor het geretourneerde beschadigde, gebruikte of onvolledige product vergoeding van de door de consument veroorzaakte schade vorderen bij overeenkomst of in een civiele procedure. Schade aan de verpakking en het product zelf wordt door de verkoper uitsluitend geaccepteerd voor zover deze niet kon worden voorkomen bij het adequaat testen van het product in overeenstemming met deze bepaling van deze voorwaarden, d.w.z. die niet verder gaat dan de behandeling die nodig is om de eigenschappen en functionaliteit van het product te bepalen. De consument kan de overeenkomst, die betrekking heeft op de levering van het product, zelfs vóór het verstrijken van de herroepingstermijn herroepen.

Om het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen uit te oefenen, is elke duidelijk geformuleerde verklaring van de consument dat hij de overeenkomst wil herroepen (bijvoorbeeld per post of e-mail) aan het adres van de verkoper voldoende. De verkoper is verplicht zonder onnodige vertraging, uiterlijk 14 dagen vanaf de datum van bezorging van het bericht van herroeping van de overeenkomst, alle betalingen die hij op basis van de overeenkomst of in verband daarmee heeft ontvangen, inclusief de kosten van vervoer, bezorging en porto en andere kosten en vergoedingen.

Bij herroeping van een overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van een product, is de verkoper niet verplicht alle betalingen die hij op grond van of in verband daarmee met de overeenkomst heeft ontvangen, inclusief de kosten van vervoer, aan de consument terug te betalen, verzendkosten en andere kosten en vergoedingen voordat het product bij hem wordt bezorgd of totdat de consument aantoont dat het product naar de verkoper is teruggezonden, tenzij de verkoper voorstelt het product zelf of via een door hem gemachtigde persoon af te halen. Indien de consument de op afstand gesloten overeenkomst herroept, zijn de kosten voor terugzending van het product aan de verkoper voor rekening van de consument.

De verkoper is verplicht deze betalingen aan de consument terug te betalen op dezelfde wijze als de consument voor zijn betaling heeft gebruikt. Dit laat onverlet het recht van de consument om met de verkoper een andere betalingswijze overeen te komen, indien in verband daarmee geen extra kosten aan de consument in rekening worden gebracht.De verkoper is niet verplicht om extra kosten aan de consument te vergoeden indien de consument uitdrukkelijk een andere wijze van levering gekozen dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste gangbare wijze van levering. Bijkomende kosten zijn het verschil tussen de door de consument gekozen leveringskosten en de kosten van de goedkoopste gebruikelijke leveringsmethode die door de verkoper wordt aangeboden.

De consument is verplicht het product uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van herroeping terug te sturen naar of te overhandigen aan de verkoper of een door de verkoper gemachtigde persoon om het product over te nemen. Dit geldt niet als de verkoper voorstelt het product persoonlijk of via een door hem gemachtigde persoon af te halen. De termijn volgens de eerste volzin wordt geacht te zijn nageleefd als het product uiterlijk op de laatste dag van de termijn voor transport is aangeboden. In het geval dat de consument zich terugtrekt uit het contract en een product aan de verkoper levert dat beschadigd of onvolledig is, heeft de verkoper recht op een vergoeding ter hoogte van de waarde van het repareren van het product en het terugbrengen van het product in de oorspronkelijke staat.

De consument kan de overeenkomst, waarvan het onderwerp is:

a) de levering van een dienst, als de levering ervan is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij naar behoren is geïnformeerd dat hij door het uiten van deze toestemming het recht verliest om de overeenkomst te herroepen na de volledige levering van de dienst, en als de volledige levering van de dienst heeft plaatsgevonden,

b) de verkoop van een product of de levering van een dienst, waarvan de prijs afhangt van de prijsbewegingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en die zich kan voordoen tijdens de herroepingstermijn van het contract,

c) verkoop van een product dat is gemaakt volgens de speciale wensen van de consument, een product dat op maat is gemaakt of een product dat speciaal voor één consument is bestemd,

d) verkoop van een product in een beschermende verpakking, dat om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt is voor terugzending en waarvan de beschermende verpakking na levering is verbroken,

e) verkoop van een product dat door zijn aard na levering onlosmakelijk kan worden gemengd met een ander product,

f) het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud waar de consument uitdrukkelijk om heeft verzocht bij de verkoper; dit is niet van toepassing op servicecontracten en contracten die betrekking hebben op de verkoop van een ander product dan reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, als ze zijn gesloten tijdens het bezoek van de verkoper aan de consument en de consument deze diensten niet heeft besteld of producten vooraf,

g) vervoer van producten, of levering van diensten in verband met vrijetijdsbesteding en waarbij de verkoper zich ertoe verbindt deze diensten op het afgesproken tijdstip of binnen de overeengekomen termijn te leveren.

7. Verwerking van persoonsgegevens en hun bescherming

Door het invullen van een bindend bestel- of registratieformulier in de e-shop van de verkoper, geeft de koper de verkoper toestemming om persoonlijke gegevens over de koper en zijn aankopen te verzamelen en te archiveren. De verkoper verbindt zich ertoe de gegevens niet aan derden te verstrekken en de verstrekte gegevens te verwerken in overeenstemming met wet nr. 428/2002 Coll. en wet nr. 122/2013 Coll. over de bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek. Een uitzondering vormen de bedrijven via welke de verkoper het bestelde product aan de koper levert, en waaraan de verkoper hiervoor de contactgegevens van de koper kan verstrekken. De verkoper verbindt zich ertoe van de koper alleen gegevens te verlangen die uitsluitend dienen voor de behoeften van de verkoper met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract (naam en voornaam, adres van vaste woonplaats inclusief postcode, telefoonnummer en e-mailadres). De koper verklaart dat hij akkoord gaat in overeenstemming met wet nr. 122/2013 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, zodat de verkoper zijn persoonsgegevens, die nodig zijn voor de activiteiten van de verkoper, verwerkt en opslaat en verwerkt in al zijn informatiesystemen. De koper verleent de verkoper deze toestemming voor onbepaalde tijd. De exploitant verbindt zich ertoe om op elk moment op verzoek van de koper en op basis van een schriftelijk of telefonisch verzoek, zelfs zonder opgave van redenen, zijn persoonsgegevens uit zijn databank te verwijderen. De geregistreerde koper kan zijn persoonlijke gegevens direct na het inloggen in de online-modus in de e-shop bijwerken.

8. Betaalwijzen, betalingsvoorwaarden

Alle productprijzen zijn definitief. Producten kunnen worden betaald via overschrijving op de bedrijfsrekening van de verkoper. In geval van betaling via overschrijving kan de koper na bevestiging van de bestelling de per e-mail verzonden voorschotfactuur printen die informatie bevat over het product, de prijs en de rekening van de verkoper waarop de voorschotfactuur moet worden betaald . Bij betaling via overschrijving is het noodzakelijk om het bestelnummer als variabel symbool in te voeren.

9. Leveringsvoorwaarden

Standaard levertijden op werkdagen worden meestal per product in de e-shop aangegeven. In het geval dat noch wij, noch onze leverancier het bestelde product op voorraad hebben, zullen wij u bij de telefonische bevestiging van de bestelling informeren over de dichtstbijzijnde leverdatum, meestal binnen 30 kalenderdagen, of een geschikt alternatief voorstellen. In het geval dat de koerier u niet kan bereiken, zal hij telefonisch contact met u opnemen op het nummer dat tijdens de registratie is opgegeven en een afspraak maken over de meest geschikte datum voor de levering van het product. De koper is verplicht het bestelde product op de afgesproken plaats en op het afgesproken tijdstip af te nemen. Tot volledige betaling van de prijs van het bestelde product door de klant, blijft het bestelde product eigendom van de verkoper. De koper is verplicht de zending, dus zowel het product als de verpakking, direct na ontvangst te controleren. Als de koper ontdekt dat het product of de productverpakking mechanisch beschadigd is, is hij verplicht de vervoerder hiervan op de hoogte te stellen en de staat van het product in zijn bijzijn te controleren. Bij schade aan het product is de koper verplicht een aantekening te maken van de omvang en de aard van de schade aan het product, waarvan de juistheid door de vervoerder zal worden bevestigd. Op basis van het aldus opgestelde en aan de verkoper bezorgde dossier kan de verkoper vervolgens zorgen voor het wegnemen van het productdefect, een korting op het product of, in het geval van onherstelbare productdefecten, de koper een nieuw product leveren. De normale bezorgtijden zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

De verkoper verbindt zich ertoe de bestelde producten aan de koper te leveren op het adres dat door de koper in het bestelformulier als plaats van levering is opgegeven. Wij leveren producten door het koeriersbedrijf TOPTRANS, per expediteur of met onze voertuigen. Voor levering per koerier is een telefoonnummer vereist. nummer.

Bij interesse in persoonlijke afhaling zal de klant per e-mail verwittigd worden dat zijn product al klaarligt in het uitgiftepunt en dat hij het kan overnemen in de volgende 7 kalenderdagen vanaf de levering van de informatie. Zendingen die als onbezorgd worden geretourneerd, worden alleen op uw verzoek opnieuw verzonden.

10. Verzending en verpakking

Koerier: prijs afhankelijk van de hoeveelheid geleverde goederen

Persoonlijke collectie: € 0

Verpakking: prijs afhankelijk van de hoeveelheid geleverde goederen

11. Klachtenregeling (aansprakelijkheid bij fouten, garantie, klachten)

De verkoper is verantwoordelijk voor productdefecten en de koper is verplicht onverwijld een klacht in te dienen bij de verkoper volgens de geldige klachtenprocedure. De klachtenprocedure is van toepassing op het product dat door de koper van de verkoper is gekocht in de vorm van elektronische handel in de e-shop van de verkoper. De klachtenprocedure in dit formulier is geldig voor alle zakelijke gevallen, tenzij contractueel andere garantievoorwaarden zijn overeengekomen. De koper heeft alleen recht op garantie van de verkoper voor een product dat gebreken vertoont die zijn veroorzaakt door de fabrikant, leverancier of verkoper, onder de garantie valt en is gekocht bij de verkoper.

De koper is verplicht het product te inspecteren bij afname van het product. Doet hij dit niet, dan kan hij alleen aanspraak maken op gebreken die bij deze inspectie zijn geconstateerd, als hij bewijst dat het product deze gebreken al vertoonde op het moment dat het product werd overgenomen. Gedurende de garantieperiode heeft de klant het recht om het defect kosteloos te laten verhelpen na overhandiging van het product samen met de garantiebrief en het betalingsbewijs aan de verkoper of diens gemachtigde. De klant is verplicht accessoires, documentatie en instructies alleen aan de verkoper of een gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper te presenteren als deze relevant zijn voor het beoordelen van de staat van het product bij het claimen van aansprakelijkheid voor productdefecten. Indien het product gebreken vertoont, heeft de klant het recht om een ​​klacht in te dienen bij de vestiging van de verkoper in overeenstemming met sectie § 18 par. 2 van de wet door het product af te leveren bij de vestiging van de verkoper.

De verkoper raadt de koper aan om de verzending met het product te verzekeren. De verkoper accepteert het onder rembours verzonden product niet. Het begin van de klachtenprocedure is tevens de dag van indiening van de klacht. Het geclaimde product moet worden afgeleverd op het hoofdkantoor van de verkoper, tenzij de verkoper of de opgegeven persoon anders aangeeft (bijv. het product rechtstreeks aan de opgegeven persoon leveren).

De verkoper is verplicht de klacht te accepteren in elke vestiging waar ontvangst van de klacht mogelijk is, d.w.z. op zijn hoofdkantoor of bij een aangewezen persoon in overeenstemming met sectie § 18 par. 2 van de wet. Op de plaats die is aangewezen voor het in ontvangst nemen van klachten, is de verkoper verplicht zorg te dragen voor de aanwezigheid van een persoon die bevoegd is om klachten in behandeling te nemen overeenkomstig artikel 3 § 18 par. 3 van de wet. De koper is verplicht om productdefecten zonder onnodige vertraging bij de verkoper te melden, anders verliest de koper zijn recht jegens de verkoper om het defect kosteloos te verhelpen. De verkoper of een aangewezen persoon zal de koper een bevestiging van de toepassing van de productklacht verstrekken in een door de verkoper gekozen geschikte vorm, b.v. in de vorm van een e-mail of in een schriftelijke vorm, waarin hij verplicht is productdefecten nauwkeurig te markeren in overeenstemming met par. § 18 par. 5 van de wet en de consument te instrueren over zijn rechten, die voortvloeien uit art. § 622 en para. § 623 van het burgerlijk wetboek. Indien de claim wordt ingediend via een communicatiemiddel op afstand, is de verkoper verplicht de bevestiging van de claim onmiddellijk aan de koper te bezorgen; als het niet mogelijk is de bevestiging onmiddellijk te bezorgen, moet deze zonder onnodige vertraging worden afgeleverd, maar uiterlijk samen met een document over de verwerking van de claim; bevestiging van de toepassing van de vordering behoeft niet te worden afgeleverd indien de koper de gelegenheid heeft de toepassing van de vordering op andere wijze aan te tonen. Op basis van de beslissing van de koper, welke van zijn rechten in overeenstemming met sectie § 622 en para. § 623 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, is de verkoper of aangewezen persoon verplicht om de wijze van afhandeling van de klacht te bepalen volgens sectie § 2 brief m) van de wet onmiddellijk, in complexere gevallen binnen 3 dagen vanaf het begin van de klachtenprocedure, in gerechtvaardigde gevallen, vooral als een complexe technische evaluatie van de toestand van het product vereist is, uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van de start van de klachtenprocedure. Na het bepalen van de wijze van afhandeling van de klacht zal de verkoper of de daartoe aangewezen persoon de klacht direct in behandeling nemen, in gerechtvaardigde gevallen kan de klacht ook later worden afgehandeld. De verwerking van de claim mag echter niet langer duren dan 30 dagen vanaf de dag waarop de claim is ingediend. Na het verstrijken van de termijn voor het behandelen van de klacht heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen of het product te ruilen voor een nieuw product. De verkoper informeert de koper over het einde van de klachtenprocedure en het resultaat van de klacht in de tussen beide contractpartijen overeengekomen vorm (per e-mail) en tegelijkertijd wordt het klachtenprotocol samen met het product aan de koper bezorgd . Als de koper binnen de eerste 12 maanden na het sluiten van het koopcontract een productklacht heeft ingediend, kan de verkoper de klacht behandelen door deze alleen af ​​te wijzen op basis van een deskundig advies of een advies van een geautoriseerde, aangemelde of geaccrediteerde persoon of de mening van een aangewezen persoon (hierna "expert product assessment" genoemd). Ongeacht de uitkomst van de deskundige beoordeling kan de verkoper niet van de koper verlangen dat hij de kosten van de deskundige beoordeling van het product of andere kosten die verband houden met de deskundige beoordeling van het product, vergoedt. Indien de koper na 12 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst een klacht over het product heeft ingediend en de verkoper deze heeft afgewezen, is degene die de klacht heeft behandeld verplicht om in het klachtenafhandelingsdocument aan te geven naar wie de koper het product voor deskundig advies kan opsturen. onderzoek. Indien de koper het product ter deskundige beoordeling opstuurt naar de in het claimdocument genoemde aangewezen persoon, zijn de kosten van de deskundige beoordeling van het product, evenals alle andere daarmee verband houdende kosten, voor rekening van de verkoper, ongeacht de uitkomst van de deskundige onderzoek. Als de koper de verantwoordelijkheid van de verkoper voor het geclaimde productdefect door een professionele beoordeling bewijst, kan hij de claim opnieuw indienen; de garantieperiode vervalt niet tijdens de professionele beoordeling van het product. De verkoper is verplicht om de koper binnen 14 dagen na de datum van de hernieuwde claim alle gemaakte kosten voor de professionele beoordeling van het product, evenals alle daarvoor gemaakte kosten, te vergoeden. Een hernieuwde claim kan niet worden afgewezen.

De koper heeft geen recht op garantie voor fouten waarvan de verkoper op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gesteld of waarvan hij, rekening houdend met de omstandigheden waaronder de koopovereenkomst tot stand kwam, had moeten weten .

Het recht van de koper om aanspraak te maken op de garantie bij de verkoper vervalt:

• door geen betalingsbewijs te tonen,

• geen evidente fouten melden bij overname van het product,

• verstrijken van de productgarantieperiode,

• mechanische schade aan het product veroorzaakt door de koper,

• het product gebruiken in omstandigheden die niet overeenkomen met de natuurlijke omgeving vanwege hun vochtigheid, chemische en mechanische effecten,

• onprofessionele behandeling, service of verwaarlozing van het product,

• schade aan het product als gevolg van overmatige belasting of gebruik in strijd met de voorwaarden gespecificeerd in de documentatie, algemene principes, technische normen of veiligheidsvoorschriften die gelden in de Slowaakse Republiek,

• schade aan het product door onvermijdelijke en/of onvoorziene gebeurtenissen,

• schade aan het product als gevolg van accidentele schade en accidentele verslechtering,

• onprofessioneel ingrijpen,

• schade tijdens transport,

• schade door water, brand, statische of atmosferische elektriciteit of andere overmacht,

• interferentie met het product door een onbevoegd persoon.

De verkoper is verplicht de klacht in behandeling te nemen en de klachtprocedure op een van de volgende manieren te beëindigen:

• door het gerepareerde product te overhandigen,

• door het product te ruilen,

• het terugbetalen van de aankoopprijs van het product,

• door een redelijke korting te betalen op de prijs van het product,

• een schriftelijk verzoek aan de verkoper om de opgegeven prestatie over te nemen,

• terechte afwijzing van productklachten.

De verkoper is verplicht om uiterlijk 30 dagen na de dag van de claim een ​​schriftelijk document aan de koper te verstrekken over de methode voor het bepalen van de methode van afhandeling van de claim en de afhandeling van de claim via de post- of koeriers- of bezorgdienst, of per e-mail. De garantietermijn bedraagt ​​12 maanden (tenzij voor specifieke gevallen een andere garantietermijn is aangegeven) en begint te lopen vanaf de dag dat het product door de koper wordt overgenomen. De garantieperiode wordt verlengd met de tijd dat de koper het product niet kon gebruiken wegens garantiereparatie van het product.

In het geval van het ruilen van het product voor een nieuw exemplaar, ontvangt de koper een document waarop het geruilde product wordt vermeld en eventuele andere claims worden ingediend op basis van de originele leveringsbon en dit claimdocument. In het geval van omruiling van het product voor een nieuw product, begint de garantieperiode opnieuw na overname van het nieuwe product, maar alleen voor het nieuwe product. In het geval dat de verkoper de klachtprocedure beëindigt als een terechte afwijzing van de klacht, maar het productdefect objectief bestaat en niet is verholpen, kan de koper zijn recht uitoefenen om het productdefect te verwijderen via de rechtbank.

Aansprakelijkheid voor gebreken aan het verkochte artikel

Burgerlijk Wetboek

§ 622

1. Indien het een gebrek betreft dat kan worden verholpen, heeft de koper het recht dit kosteloos, tijdig en deugdelijk te laten verwijderen. De verkoper is verplicht het gebrek zonder onnodige vertraging te verhelpen.

2. In plaats van het gebrek te verhelpen kan de koper vervanging van de zaak eisen, of indien het gebrek slechts een deel van de zaak betreft, vervanging van het onderdeel, indien dit voor de verkoper geen onredelijke kosten met zich meebrengt gezien de prijs van het product of de ernst van het defect.

3. In plaats van het defect te verwijderen, kan de verkoper het defecte artikel altijd vervangen door een onberispelijk exemplaar, als dit geen ernstige problemen voor de koper veroorzaakt.

§ 623

1. Als het een defect betreft dat niet kan worden verholpen en waardoor het artikel niet correct kan worden gebruikt als een defectvrij artikel, heeft de koper het recht om het artikel te ruilen of de overeenkomst te herroepen. Dezelfde rechten komen de koper toe indien de gebreken kunnen worden verholpen, maar indien de koper de zaak niet naar behoren kan gebruiken doordat het gebrek na reparatie opnieuw opduikt of door een groter aantal gebreken.

2. Bij overige onherstelbare gebreken heeft de koper recht op een redelijke korting op de prijs van de zaak.

De koper is verplicht de zending, dus zowel het product als de verpakking, direct bij ontvangst te controleren. Als de koper ontdekt dat het product of de productverpakking mechanisch beschadigd is, is hij verplicht de vervoerder hiervan op de hoogte te stellen en de staat van het product in zijn bijzijn te controleren. In geval van schade aan het product bij overhandiging aan de koper, is de vervoerder verplicht om terstond aantekening te maken van de omvang en aard van de schade aan het product (schadestaat), waarvan de juistheid zal worden bevestigd door de ontvanger. De vervoerder is verantwoordelijk voor schade tijdens het transport, aangezien alle producten verzekerd zijn. Op basis van het aldus opgestelde en aan de verkoper bezorgde dossier kan de verkoper, na het sluiten van de schadegebeurtenis met de vervoerder, zorgen voor het verhelpen van het productdefect, een korting op het product of, in het geval van onherstelbare productdefecten, de koper een nieuw product leveren.

Claims voor mechanische schade aan het product, die niet zichtbaar was toen de zending werd ontvangen, moeten onmiddellijk na ontvangst van de zending worden ingediend, maar niet later dan 24 uur na levering van het product. Latere claims van mechanische schade aan het product kunnen niet meer worden geaccepteerd.

De koper is verplicht voor het eerste gebruik de garantievoorwaarden, inclusief de Slowaakse gebruikershandleiding, te bestuderen en deze informatie vervolgens nauwkeurig op te volgen.

De klant is verplicht om bij het in ontvangst nemen van het product de volledigheid van de verpakking te controleren. Bij bezorging per koerier dient de koper ter plekke een klachtenrapport op te stellen over de onvolledigheid van het pakket.

De garantie dekt geen normale slijtage van het artikel (of delen daarvan) veroorzaakt door gebruik. Een kortere levensduur van het product kan dan ook niet als een gebrek worden beschouwd en er kan niet over worden geklaagd. Kleine wijzigingen aan het patroon zijn voorbehouden en zijn niet het onderwerp van een klacht. Rechten van aansprakelijkheid voor gebreken gelden voor de verkoper van wie het artikel is gekocht. Indien er echter een andere ondernemer is aangewezen voor reparatie (erkend centrum) die zich in de locatie van de verkoper of op een locatie dichter bij de koper bevindt, oefent de koper het recht op reparatie uit bij de ondernemer die is aangewezen om de garantiereparatie uit te voeren. Als het niet mogelijk is om op deze manier de reparatie te verzekeren, zal de verkoper voor de reparatie zorgen. Indien een andere persoon wordt aangesteld om de reparatie uit te voeren (bijvoorbeeld een erkende servicedienst), is de verkoper verplicht de klacht te accepteren. De verkoper is verplicht de klacht te accepteren, maar deze vervolgens door te sturen naar het geautoriseerde centrum. De verkoper beslist onmiddellijk op klachten, in moeilijke gevallen op basis van de verklaring van de bevoegde dienst. Deze termijn omvat niet de tijd die nodig is voor de deskundige beoordeling van het gebrek.

Klachtenprocedure

Volg bij het indienen van een claim de volgende procedure:

Stuur een e-mail naar het e-mailadres van de verkoper met vermelding van:

• Bestellingsnummer

• Productnaam

• Foutbeschrijving

Let bij het verzenden van het product op de juiste verpakking van het product en gebruik opvulmateriaal of de juiste vullingen zodat het product tijdens transport niet beschadigd raakt. Bij het indienen van een klacht is de koper verplicht de producten af ​​te leveren op het adres van de verkoper, samen met een ingevuld retourformulier of een begeleidende brief met daarin de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de datum en de handtekening van de klant.

12. Slotbepalingen en overige bepalingen

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Aan de verplichting tot schriftelijke kennisgeving van wijzigingen in deze algemene voorwaarden wordt voldaan door ze op de e-shop van de verkoper te plaatsen. De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, Wet nr. 22/2004 Coll. inzake elektronische handel (gebaseerd op Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000) en op amendementen op wet nr. 128/2002 Coll. betreffende staatscontrole van de interne markt op het gebied van consumentenbescherming en betreffende wijzigingen van bepaalde wetten zoals gewijzigd bij wet nr. 284/2002 Coll. zoals gewijzigd en wet nr. 102/2014 Coll. betreffende consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op basis van een op afstand gesloten overeenkomst of een overeenkomst buiten de verkoopruimten van de verkoper en betreffende wijzigingen van bepaalde wetten. Deze algemene voorwaarden worden van kracht tegen de koper bij het sluiten van het koopcontract. Door het verzenden van de bestelling bevestigt de koper dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Als de klant niet tevreden is met de manier waarop de verkoper zijn klacht heeft behandeld of van mening is dat de verkoper zijn rechten heeft geschonden, heeft de klant het recht om contact op te nemen met de verkoper met een verzoek tot correctie. Als de verkoper afwijzend reageert op het verzoek van de klant in overeenstemming met de vorige zin of niet binnen 30 dagen na de datum van verzending aan de klant reageert op een dergelijk verzoek, heeft de klant het recht om een ​​voorstel in te dienen om een ​​alternatief geschil te starten resolutie op grond van § 12 van wet nr. 391/2015 Coll. over alternatieve beslechting van consumentengeschillen en over wijzigingen van bepaalde wetten. De bevoegde instantie voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen met de verkoper is de Slowaakse Handelsinspectie of een andere relevante bevoegde juridische entiteit die is geregistreerd in de lijst van entiteiten voor alternatieve beslechting van geschillen die wordt bijgehouden door het Ministerie van Economische Zaken van de Slowaakse Republiek (de lijst is beschikbaar op http://www.mhsr.sk); de klant heeft het recht om te kiezen tot welke van de vermelde entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting hij zich wendt.

De klant kan het online platform voor geschillenbeslechting gebruiken dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ om een ​​voorstel in te dienen voor een alternatieve beslechting van zijn consumentengeschil.

Bijlage nr. 1 van de Algemene Voorwaarden - Voorbeeldformulier voor herroeping van het contract

In Banská Bystrica, op 8 juni 2016.

Product added to wishlist